Közzétételi lista

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, pályavalasztási tájékoztató,

szakképzési tájekoztató

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,  

Beiratkozás:

9.osztály: 2020. június 22.

szakképző osztályok:

2020. augusztus 24.

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

 
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, fenntartói ellenőrzések időpontjai 
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,  

Szervezeti és működési szabályzat 12.- 13. oldal

a-2019/2020-as tanév munkaterve

 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,  
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.  

Szervezeti és működési szabályzat
Házirend

Pedagógiai Program

 

 (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, Tantestület
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, Technikai dolgozók
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, Kompetenciamérések eredményei
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, Tanulmányi mutatók
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, Tanulmányi mutatók
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Tanórán kívüli egyéb foglalkozások
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, Pedagógiai Program 3.8-as fejezet 
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, Pedagógiai Program 2.10-es fejezet.
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Osztályok