SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Intézmény logo

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Dérisek a Dériért Egyesület

Dérisek a Dériért Egyesület

Bejegyzés sorszáma:06-02-0003318

Az egyesület számlaszáma: MKB Bank ZRt. 10300002-10705217-49020017

            Pénzforgalmi: MKB Bank ZRt. HU52-1030-0002-1070-5217-4902-0017

Adószáma: 18976368-1-06

Támogató tagsági jogviszony kezdeményezési űrlap:  Regisztrációs űrlap

A 2022. évre megállapított éves tagsági díj:500Ft

Kérjük, amennyiben az éves tagdíjon felül is szeretné támogatni az egyesületet, azt is utalja a fenti számlaszámra!

Az adója 1%-val is támogathatja az Egyesületet.

 

Az egyesület adatai

1.1    Az egyesület neve: Dérisek a Dériért Egyesület

1.2.      Az egyesület rövidített elnevezése: DDE

1.4.   Az egyesület székhelye: 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

 

2.1.      Az egyesület céljai

2.1.1.   Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (névváltozás esetén utódintézménye) magas színvonalú működésének elősegítése, az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása.

2.1.2.   A diákok szellemi, testi, morális és mentális  fejlődésének elősegítése, tevékenységük támogatása.

2.1.3.   A pedagógiai munka segítése, megbecsülése.

2.1.4.   A nagy múltú intézmény hagyományainak őrzése.

 

2.2.    Az egyesület – céljai érdekében – az alábbi tevékenységeket végzi:

2.2.1. Az oktatás, szakképzés területén

 •  szakmai utakat, szakmai tevékenységeket, tanárok/diákok számára szervezett tovább-képzéseket támogat
 • anyagilag segíti különböző tananyagok, segédanyagok beszerzését, fejlesztését
 • részt vesz képzések, továbbképzések, versenyek, oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában
 • támogatja más oktatási intézmények versenyszervező tevékenységét is
 • lehetőséget teremt az iskola oktató-nevelő munkájának erkölcsi és anyagi elismerésére.

2.2.2. Felszereltség, állagmegőrzés

 •  részt vállal  – a szükséges munkálatok megszervezésével és anyagi támogatásával – az   iskola eszközeinek fejlesztésében,  folyamatos megújításában
 • támogatja az oktatási tevékenységet eszközök, bútorok, anyagok és irodaszerek beszerzésével, illetve a meglévő eszközök, bútorok javításának, a tanulóbarát környezet kialakításának finanszírozásával
 • lehetőségeihez mérten segíti az iskola épületének a mindenkori pedagógiai célokhoz való megfeleltetését, átalakítását, felújítását.

2.2.3. A sport területén

 • támogatja, elismeri és jutalmazza az iskolai és tanulói sporttevékenységet
 • támogatja a sportversenyekre való felkészülést, azokon való elindulást, saját kiírású sportprogramok, versenyek szervezését, lebonyolítását
 • szakosztályok létrehozásával, működésük támogatásával, az országos szakszövetségekkel való kapcsolattartással, pályázati támogatások kihasználásával erősíti a sportéletet.

 2.2.4.   Kultúra, szabadidő területén

 • támogatja kulturális és szabadidős programok szervezését illetve az azokon való részvételt
 • támogatást nyújt különböző rendezvények szervezésének finanszírozásához
 • támogatja az iskola könyvtári állományának bővítését.

2.2.5. Hagyományőrzés

 • támogatja az iskola hagyományainak ápolását, kulturális öröksége megóvását, az ezzel     kapcsolatos tevékenységeket
 • ápolja az intézményhez valamilyen módon kötődő nagy egyéniségek – tudósok, nevezetes tanárok, hírnevet szerzett diákok  –  emlékét
 • támogatást nyújt az iskolát népszerűsítő kiadványok, illetve iskolai logóval ellátott ajándéktárgyak, promóciós kellékek elkészítéséhez
 • segíti az iskolatörténeti gyűjtemény fejlesztését, kiadványok megjelentetését.

2.2.6. Karitatív tevékenység

 •  indokolt esetben karitatív tevékenységet szervez, finanszíroz
 • igyekszik esélyegyenlőséget teremteni a hátrányos helyzetű tanulók esetében
 • elismeri és díjazza az önkéntes segítő tevékenységet

2.2.7. Az iskolai diákönkormányzat  támogatása

 • segíti a diákönkormányzat céljainak megvalósítását
 • tiszteletben tartva önrendelkezését, finanszírozza tevékenységét
 • biztosítja eszközigényét.

2.2.8. Pályázati tevékenység

 • támogatja pályázati programok benyújtását
 • részt vesz az előfinanszírozásukban
 • az önrésszel támogatja megvalósításukat
 • részt vesz a programok lezárásában, pénzügyi elszámolásában.

 

A tagság

 

5.1. Rendes Tagok

Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, valamint a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (vagy annak jogutódja) iskolavezetésének tagja, gazdasági csoportvezetője, munkaközösségvezetője, könyvtárosa, gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusa, iskolai sportéletért felelős testnevelője, a DÖK munkáját segítő pedagógusa.

 

5.2. Támogató Tagok

Az egyesület támogató tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, a támogató tagokra vonatkozó fizetési kötelezettséget elfogadja és teljesíti.

 

5.3. Segítő Tagok

Az egyesület segítő tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, a segítő tagokra vonatkozó fizetési kötelezettséget elfogadja és teljesíti, aktívan részt vesz az egyesület céljainak megvalósításában.

 

 

VI.

 

A tagsági jogviszony keletkezése

 

6.1.   Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

VII.

 

A tagsági jogviszony megszűnése

 

7.1.    A tagsági jogviszony megszűnik:

–   a tag kilépésével

 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
 • a tag kizárásával
 • a tagdíj befizetésének elmaradása esetén.
 •  

7.2.    A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

7.3.   Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

 

 

VIII.

 

A tagok jogai

 

8.1.   Az egyesület Rendes Tagja jogosult:

– az egyesület tevékenységében részt venni

– az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

– a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

–  az egyesület irataiba betekinteni

– arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

8.2.    Az egyesület Támogató Tagja jogosult:

– az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

 

8.3.   Az egyesület Segítő Tagja jogosult:

– az egyesület tevékenységében részt venni

– az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

–  az egyesület irataiba betekinteni.


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Telefon: 62/426-955

E-mail: igazgato@derimiksa.hu

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001297/2015


2024Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum