SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Intézmény logo

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

 

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

DÉRI MIKSA

Műszaki technikum

 

 

 

 

 

 

 

 

Házirend

 

Tartalomjegyzék

 

1... A házirend célja és feladata. 3

2... A házirend hatálya, alapelvei 3

3... A házirend nyilvánossága. 4

4... A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4

5... A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása. 4

6... Az iskola működési rendje. 5

7... A tanítási órák rendje. 6

8... Az egyéb foglalkozások rendje. 7

9... Elméleti és gyakorlati oktatási helyiségek használatának szabályai 7

 1. Tanulmányok alatti vizsgák rendje. 7
 2. Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése, ösztöndíj, egyéb támogatások. 8
 3. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 9
 4. A tanulók által előállított termék vagyoni jogának szabályozása. 10
 5. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok. 10
 6. Az iskola teendői tanulói mulasztás esetén. 12
 7. A tanulók mulasztásának igazolása. 12
 8. Felnőttek oktatásra vonatkozó szabályok. 14
 9. A tanulók tantárgy- és foglalkozásválasztása. 14
 10. A tanulók feladatai, kötelezettségei saját környezetük rendben-tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében. 15
 11. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába. 16
 12. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések. 16
 13. Panaszkezelés. 18
 14. Záró rendelkezések. 19

 

 

1.      A házirend célja és feladata

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

2.     A házirend hatálya, alapelvei

 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola oktatóinak és más alkalmazottainak.
 2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. (osztálykirándulások, sportesemények, szalagavató és iskolai szervezésű táborozások)
 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
 4. A házirendi előírások megszegése miatt kiszabott büntetések ellen a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek lehetősége van jogorvoslati eljárás indítására.
 5. A tanulónak joga, hogy
 • képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön vallási vagy világnézeti meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának megfelelően,
 • tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze,
 • hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén jogorvoslattal éljen,
 • a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
 • véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.
 1. A tanuló kötelessége, hogy
 • részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
 • rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően teljesítse a tanulmányi követelményeket,
 • óvja saját és társai testi épségét és egészségét,
 • megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy a szakmai oktatás során használt eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit,
 • tiszteletet és megbecsülést tanúsítson a szakképző intézmény alkalmazottai iránt.

3.     A házirend nyilvánossága

 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend megtekinthető

  • az iskola honlapján,
  • az iskola tanári szobájában,
  • az iskola könyvtárában.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

  • a tanulókat osztályfőnöki órán,
  • a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

  • a tanulókkal osztályfőnöki órán,
  • a szülőkkel szülői értekezleten.

4.     A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 1. A házirend tervezetét az oktatók, tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
 2. A házirend tervezetét megvitatja az oktatói közösség és a diákönkormányzat.
  A véleményeket összesítve eljuttatják az iskola igazgatójához.
 3. Az iskola igazgatója a tanulók, oktatók és a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.
 4. A házirendet az oktatói közösség fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.
 5. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely tanár, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, az oktatói közösség, a diákönkormányzat vagy a szülők képviselői.

 

5.     A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról és feladatokról
  • az iskola igazgatója
   • a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
   • az iskolai honlapon,
  • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
 1. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola oktatóihoz, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
 2. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján – kellő tisztelet megadásával - közölhetik az iskola igazgatóságával és oktatókkal.
 3. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók folyamatosan tájékoztatják szóban (szülői értekezleteken, fogadóórákon), írásban az ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón keresztül.
 4. Az iskola az elektronikus naplóhoz szülői hozzáférést biztosít, ami független a tanuló hozzáférésétől. Ehhez a felhasználónevet és a jelszót a szülő (törvényes képviselő) személyesen, aláírás ellenében veheti át az osztályfőnöktől vagy az iskola vezetőségének illetékes tagjától. A szülői hozzáférés a következőket tartalmazza:
  • saját személyes adatai, melyeket szerkeszthet is,
  • a tanuló személyes adatai, érdemjegyei, hiányzásai,
  • a tanuló dicséretei,
  • a tanuló fegyelmi vétségei, fokozatai,
  • a tanuló órarendje,
  • a haladási napló.
 1. A szülők az osztályfőnököket és az oktatókat félévente kétszer (szülői értekezlet, ill. fogadóóra alkalmával) kereshetik fel. Minden más esetben előzetes időpont-egyeztetés után. A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjait az osztályfőnök az ellenőrző könyvbe beíratja, ill. az e-naplón keresztül értesíti a szülőket.
 2. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban - egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával és oktatóival.

 

6.     Az iskola működési rendje

 1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 5.30 -tól 21.15 óráig van nyitva. Hétvégi nyitva tartást vagy ettől eltérő nyitva tartási rendet szükség esetén az igazgató rendel el.
 2. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi.

Csengetési rend:

becsengetés

kicsengetés

szünet

1.      

7.30

8.15

8.15-8.25

2.      

8.25

9.10

9.10-9.20

3.      

9.20

10.05

10.05-10.15

4.      

10.15

11.00

11.00-11.20

5.      

11.20

12.05

12.05-12.15

6.      

12.15

13.00

13.00-13.10

7.      

13.10

13.55

13.55-14.05

8.      

14.05

14.50

 

 

 1. Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola a tanítás kezdetétől annak végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.
 2. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató/igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó oktató írásos engedélyével hagyhatja el.
 3. Technikai eszközök használata:
  • A tantermekben lévő technikai eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők.
  • Az iskola számítógépeire, hálózati meghajtóira, szervereire a tanítási órákkal nem összeegyeztethető szoftvereket, dokumentumokat másolni, letölteni tilos.
  • Tanítási órákon (online) játékok, közösségi oldalak használata, filmek nézése, zenehallgatás csak a tanítási óra munkarendjét, tanulói munkavégzést nem akadályozva, kizárólag oktatói engedéllyel lehetséges.
 1. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, tanulók, és az oktatók tudomására hozza.
 2. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár szolgáltatásait – a kifüggesztett nyitva tartási rend szerint – az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe. A beiratkozás a tanulók esetében automatikusan, dolgozók esetében egyénileg történik.
 3. Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgatótól engedélyt kaptak.
 4. Hirdetményt és egyéb közleményt csak igazgatói engedéllyel lehet az iskola területén elhelyezni.
 5. Az iskola a diák és az oktató munkahelye, ezért az iskolában ennek megfelelő öltözetben kell megjelenni. Nem megengedett a trikó, a térd fölött egy tenyérnyinél rövidebb nadrág és szoknya, ill. a sértő, rasszista, szitok szavakat tartalmazó felirattal ellátott ruhák viselése.
 6. Az iskolai ünnepségeken, vizsgákon mindenkinek az alkalomhoz illő öltözetben (fehér ing, sötét, hosszú nadrág, március15. alkalmával kokárda) kell megjelennie, és úgy kell viselkednie, hogy magatartásával segítse a rendezvény sikerét, eredményességét.

 

7.     A tanítási órák rendje

 1. A tanórát az oktató a hetesek jelentésével, a tanulócsoportból hiányzó tanulók számbavételével kezdi. A tanítási órák belső rendjét az oktató határozza meg.
 2. Tanítási óra alatt a tanuló nem tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. Törekedni kell arra, hogy a tanuló a tanár engedélyével csak abban az esetben hagyhassa el a tantermet, amennyiben szakorvosi javaslat azt indokolttá teszi.
 3. Tanórán étkezni nem szabad, italt fogyasztani csak indokolt esetben, oktatói engedéllyel lehet.
 4. A tanuló fegyelmezetlen magatartásával senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe, és nem akadályozhat a tanulásban. A tanórán minden olyan tevékenység, viselkedés tilos, amely akadályozza a tanóra céljának megvalósulását.
 5. A tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással megszervezett gyakorlati oktatás esetén a tanuló köteles betartani a gyakorlóhely szabályait.
 6. Az intézmény kapcsolattartóján keresztül a foglalkozási napló alapján tájékozódik a tanuló által végzett gyakorlati tevékenységről. Amennyiben munkavégzését és/vagy magatartását kifogás éri, az iskola igazgatója saját hatáskörében eljár.

8.     Az egyéb foglalkozások rendje

 1. A tornaterem és a sportudvar a tanulók rendelkezésére áll az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett oktatókkal kell egyeztetni.
 2. A tantermekben lévő iskolai számítástechnikai eszközöket oktatói felügyelet mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják a tanulók.
 3. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A könyvtár használati rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 4. Az iskolában tanítási idő után – az igazgatóval való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni oktató felügyelete mellett.

9.     Elméleti és gyakorlati oktatási helyiségek használatának szabályai

 1. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős oktató engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek.
 2. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában.
 3. A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – az oktató felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik.
 4. Az oktató feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók rendben hagyják el.
 5. Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani.
 6. A kulcsot felvenni csak egyéni oktatói azonosító leadása ellenében lehet.
 7. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról, lámpák lekapcsolásáról ill. a helyiség áramtalanításról.
 8. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az igazgató előzetes írásbeli engedélyével lehet.

 

10.  Tanulmányok alatti vizsgák rendje

 1. Tanulmányok alatti vizsga típusai: osztályozóvizsga, javítóvizsga, pótló vizsga és különbözeti vizsga. A vizsgák nem ismételhetők meg.

A vizsga formája a tantárgy jellegétől függően írásbeli, szóbeli részből illetve gyakorlati számonkérésből állhat.

Tanulmányok alatti vizsgák időpontja:

  • Osztályozóvizsga, pótló vizsga, különbözeti vizsga letételére negyedévente van lehetőség.
  • Javítóvizsga minden év augusztus 15 – 31-ig szervezhető.
  • A konkrét vizsgaidőszakokat, időpontokat az iskola éves munkatervében kell meghatározni.
 1. A javítóvizsgák időpontját, helyét (vizsgabeosztást) az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.
 2. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak:
  • Ha engedélyezték, hogy a tanulmányi követelményeknek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
  • Félévkor, ha a házirendben meghatározott időnél többet mulasztott.
  • Tanév végén, ha a házirendben meghatározott időnél többet mulasztott és az oktatói testület engedélyezte.
 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy engedéllyel korábban távozik.
  • A tanulónak a késést, távolmaradása okát, írásban kell jelezni az iskola igazgatójának. A jelzés mellé csatolni kell az esetleges orvosi, hivatalos vagy egyéb papírokat.
  • Az igazgató egyedileg dönt a pótló vizsgára bocsáthatóságról.
 1. Javítóvizsgát tehet a tanuló:
  • Ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
  • Ha osztályozóvizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy engedély nélkül távozik.
 1. Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik, képzéstípus vagy idegennyelv váltását kéri.

Az iskola igazgatója egyedileg dönt az iskola Pedagógiai Programja alapján a különbözeti vizsgáról.

 

11.  Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése, ösztöndíj, egyéb támogatások

 1. A szakképzési törvényben meghatározott esetekben a tanulónak tandíjat, térítési díjat kell fizetnie. (térítési díj – nem tanköteles tanuló évismétlés esetén, tandíj – az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén)
 2. A tandíj és a térítési díj összegét, a szakképzési centrum kancellárja állapítja meg.
 3. Ha a tandíj, térítési díj befizetése után merül fel mentességre okot adó körülmény
  - a tanuló benyújtott kérelme alapján -, a visszafizetésről az igazgató intézkedik.
 4. Az étkezési térítési díjakat az iskolában kijelölt helyen kell befizetni az ott kifüggesztett rend szerint.
 5. Az első szakma megszerzésére irányuló, nappali képzésben résztvevő tanuló ösztöndíjban részesül. Megismételt évfolyamon nem jár a juttatás. Elveszti az ösztöndíjra való jogosultságát a tanév hátralévő részében az, akinek igazolatlan mulasztása eléri a 6 órát.

Az ösztöndíj havonkénti összege ágazati alapoktatásban a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 5%, szakirányú oktatásban a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján:

2,00-2,99

5%

3,00-3,99

15%

4,00-4,49

25%

4,50-

35%

 

 1. A tanuló az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.

a szakmai vizsga eredménye

tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege

2,00-2,99

80%

3,00-3,99

110%

4,00-4,49

145%

4,50-

180%

 

 1. Rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult az a tanuló, aki hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és a pályázat benyújtását megelőző tanév végén átlaga 3,5 fölött van. A támogatás havonkénti mértéke a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének húsz százaléka.

12.  A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

 1. Az ingyenes tankönyvek a tanév elején kerülnek kiosztásra. A tanulóknak kiosztott tankönyvekről nyilvántartás készül. A tanuló aláírásával igazolja, hogy átvette a könyveket.
 2. Az ingyenes tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. A végzős diákok április végéig kötelesek visszahozni a kikölcsönzött tankönyveket, kivéve azokat, amelyekből az érettségi, ill. szakmai vizsgára készülnek. Azokat a vizsga napjáig kötelesek visszaszolgáltatni.
 3. A tanuló az ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
  • az első év végére legfeljebb 25 %-os
  • a második év végére legfeljebb 50 %-os
  • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
  • a negyedik év végére 100 %-os lehet.

 

 1. A tanulók (szüleik) a tankönyvekért anyagi felelősséggel tartoznak. A tanuló az elveszített, megrongált (pl. szándékosan összefirkált, elszakított, bepiszkolt) tankönyvet a dokumentum azonos (vagy újabb) kiadásának beszerzésével köteles pótolni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

 

13.  A tanulók által előállított termék vagyoni jogának szabályozása

 1. Ha az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola önköltség-számítási szabályzatában kerül szabályozásra.
 2. Az iskola tanulói által a nevelési-oktatási folyamat részeként előállított termék, dolog, alkotás az iskola tulajdonát képezi, kivéve, ha a tanuló kizárólag saját maga által hozott anyagokból és szerszámok, eszközök segítségével készítette azt. Az iskola a tanuló által készített termékeket marketing célokra felhasználhatja, de azokat nem értékesítheti.

 

14.  A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

A tanulókat a tanévkezdéskor munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelyet dokumentálni kell. A tanulók aláírásukkal igazolják az elhangzottak tudomásulvételét. Külön oktatást kell tartani a tanév első testnevelés óráján, az első gyakorlati foglalkozások előtt, tanulmányi kirándulásokat megelőzően és minden olyan tanítási órán, ahol a diákok által használt eszközök baleset forrásai lehetnek.

A tanuló kötelessége, hogy:

  • óvja saját és társai testi épségét és egészségét,
  • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket,
  • betartsa - és igyekezzen társaival is betartatni- a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
  • azonnal jelentse az iskola valamelyik oktatójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással, petárdával történő fenyegetést, drogfogyasztást, terjesztést) vagy balesetet észlel,
  • azonnal jelentse az iskola valamelyik oktatójának – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült,
  • megismerje az épület kiürítési tervét,
  • rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

A gyakorlati foglalkozásokra vonatkozó további szabályok:

  • A tanuló kötelessége, hogy a gyakorlati foglalkozásokon az előírásoknak megfelelően jelenjen meg, használja a munka és védőfelszereléseket (munkaruha, munkavédelmi cipő, hosszú haj esetén sapka, vagy kendő, stb.). Az a tanuló, aki a gyakorlati foglalkozáson nem az előírásoknak megfelelően jelenik meg, a tanműhelybe nem léphet be.
  • A tanulók anyagi felelősséggel tartoznak a gépek, berendezések rendellenes használatából adódó károkért.

A testnevelésórákra és egyéb sportfoglalkozásokra vonatkozó további szabályok:

  • A tanuló a sportcsarnokban csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
  • A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (tornacipő, póló, sportnadrág) kell viselniük. Az erre vonatkozó előírásokat a testnevelő tanárok ismertetik a tanulókkal.
  • A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, veszélyes testékszert.
  • A testnevelésórát megelőző szünetben a tanulók kötelesek átöltözni, és becsöngetéskor felsorakozva várni a tanárt.

A tanulók az iskolába semmi olyan eszközt/tárgyat/anyagot nem hozhatnak be és nem tarthatnak maguknál, amellyel mások testi vagy lelki épségét veszélyeztetik, kockáztatják.  (Pl. szervezetre káros cikkek, kábítószernek minősülő anyagok, a fegyvernek minősülő vagy fegyvernek látszó, közbiztonságot veszélyeztető tárgyak.)

Az öltözőszekrényeket minden tanév elején az iskolavezetés jelöli ki az osztályok számára, ezek zárhatóságáról, rendjéről és tisztaságáról az osztályok gondoskodnak. Lehetőség szerint a kabátok is ide kerüljenek. Ha a tanuló fázik, a kabát órán is viselhető.

Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb balesetveszélyes, közlekedést segítő eszközt az iskola területén használni tilos.

Az iskola ablakaiban ülni, ablakból kihajolni, onnan tárgyakat kidobálni tilos.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos meghatározott és közzétett időpontokban rendel.

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését a vonatkozó szabályok szerint, valamint ellátja a szakmaválasztás előtt álló tanulók alkalmasításával kapcsolatos feladatokat.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát. Ezen kívül tanórai, ill. tanórán kívüli keretben, saját, ill. külső szakemberek bevonásával végzi egészségfejlesztő, mentálhigiénés feladatait. 

Indokolt esetben a tanuló védelme érdekében a szükséges egészségügyi vizsgálat a szülő kötelező tájékoztatása mellett lefolytatható.

Sem a dolgozók a tanulóknak, sem a tanulók egymásnak gyógyszert nem adhatnak. Az osztályfőnök tájékozódik a tanulók által rendszeresen szedett gyógyszerekről és szülői kérésre közreműködik, hogy a tanuló előírt rendben szedje a gyógyszerét.

A 2011. évi XLI. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kimondja, hogy az iskola egész területén tilos a dohányzás.  Az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalom megsértése fegyelmi intézkedést von maga után.

 

 

15.  Az iskola teendői tanulói mulasztás esetén

a 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet alapján

Igazolatlan órák száma

Tanköteles tanuló esetén

Nem tanköteles tanuló esetén

1 óra

163. § (1)

értesíteni

·     törvényes képviselőt

·     kollégiumot

·     ismételt igazolatlan mulasztás esetén a család-és gyermekjóléti szolgálatot

értesíteni

· törvényes képviselőt, nagykorú tanulót

·    kollégiumot

 

egy tanítási félévben 5 óra

163. § (2)

értesíteni

·     tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot

 

10 óra

163. § (1)

 

értesíteni

· törvényes képviselőt, nagykorú tanulót

·    kollégiumot

 

egy tanítási félévben 15 óra

163. § (3)

értesíteni

·     általános szabálysértési hatóságot

·     család-és gyermekjóléti szolgálatot

 

egy tanítási félévben 25 óra

163. § (3)

értesíteni

·     tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot

 

 

16.  A tanulók mulasztásának igazolása

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja előzetes kérés alapján. Tanóránkénti összesítés nem lehetséges, a napi legalább három órás hiányzás, tanítási napnak minősül. Az oktató a saját órájáról, az osztályfőnök pedig egy napra engedheti el a diákot. Hosszabb idejű, legalább három összefüggő tanítási napra kiterjedő hiányzásra (írásbeli szülői kérelem alapján) az igazgató adhat engedélyt.

A tanuló, a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Indokolt esetnek minősül: betegség, közlekedési akadály, családi ok, állampolgári kötelesség teljesítése, hivatalos idézésen való megjelenés.

A tanuló a technikum utolsó két évfolyamán – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – továbbtanulási célú rendezvényen vehet részt, feltéve, ha részvételét a szervező által kiállított igazolással igazolja.

A tanuló a mulasztását az azt követő első tanítási nap, de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán igazolja. Az ösztöndíj kifizetések miatt, a hiányzásokat az osztályfőnökök minden hónap végén lezárják az e-naplóban. Ha a tanuló ilyenkor hiányzik, köteles az igazolást a hónap utolsó munkanapjáig elektronikusan elküldeni.

Az igazolás szabályai:

  • A mulasztás szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolható. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell leadni.
  • Gyakorlati foglalkozásról történt mulasztás igazolását az oktató aláírása után az osztályfőnöknek kell leadni (külső gyakorlati képzés esetén).
  • Nappali képzésben résztvevők esetén az igazolásokat a szülőnek, kollégiumi nevelőtanárnak láttamoznia kell.

Ha a tanuló az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását, órái igazolatlannak minősülnek. A mulasztás igazolt vagy igazolatlan jellegét az osztályfőnök dönti el.

Hiányzás után a tananyag és a számonkérés pótlása az oktatóval való egyeztetés szerint történik, a pótlás a tanuló felelőssége.

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó oktató a késés időtartamát az elektronikus naplóba bejegyzi. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló köteles a tanítási órára bemenni, onnan nem zárható ki.

Bejáró tanulóknak indokolt esetben az első órára vonatkozó 10 perc késési engedély adható. Ezt csak az igazgató engedélyezheti.

Az igazolatlan mulasztások és késések minden tanuló esetében kihatással vannak a magatartási jegyre, illetve fegyelmi felelősségre vonással járhatnak.

Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások 30%-át meghaladja, és emiatt teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanítási órát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének.

Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével – annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul 30 óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt, legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását annál a szakirányú oktatást folytató szervezetnél igazolja, akinél a szakirányú oktatását teljesíti.

Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet.

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

17.   Felnőttek oktatásra vonatkozó szabályok

Az igazolás szabályai:

 • Váratlan ok miatti mulasztás esetén táppénzes – vagy egyéb hivatalos igazolással igazolható a mulasztás.
 • Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell leadni.
 • Gyakorlati foglalkozásról történt mulasztás igazolását az oktató aláírása után az osztályfőnöknek kell leadni (külső gyakorlati képzés esetén).
 • A felnőttek oktatásban résztvevőnek indokolt esetben lehetősége van hiányzását – írásos formában előzetesen az osztályfőnökének benyújtva - önmagának igazolni. Az igazolás csak akkor fogadható el, ha szerepel rajta:
  • név, osztály
  • a hiányzás kezdete, vége
  • indokolt eset típusa (közlekedési akadály, családi ok)
  • indokolt eset tömör leírása és indoklása
  • dátum, aláírás

 

18.  A tanulók tantárgy- és foglalkozásválasztása

 1. Az iskola helyi tanterve tartalmazza – képzési típusonként – a tanulók számára a választható (nem kötelező) tantárgyakat.
 2. Az iskola igazgatója minden tanév májusában, az – osztályfőnökök közreműködésével – értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, valamint a felkészítés szintjéről. Ezután a szülő és a tanuló írásban adhatja le a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
 3. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Amennyiben 12. évfolyamon középszintű helyett emelt szintű felkészítést választ, különbözeti vizsgát kell tennie.
 4. Tanév közben felkészítési szintet és tantárgyat módosítani nem lehet.
 5. Az iskola személyi feltételrendszere és a nevelő-oktató munka szervezése nem teszi lehetővé, hogy a tanuló oktatót válasszon.

19.  A tanulók feladatai, kötelezettségei saját környezetük rendben-tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

 1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • az egyéni és csoportos védőeszközök, védőfelszerelések használatáért
  (pl.: munkavédelmi cipő, védőszemüveg, stb.),
 • az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
 1. A tantermek, laborok, sportcsarnok stb. rendjét, amelyet a szaktanár ismertet, be kell tartani.

 Szünetben a tanuló a tanteremben csak a tanár külön engedélyével tartózkodhat.

A számítógép termekben, laborokban, tanműhelyekben tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

A tornacsarnok és az öltözők használata a tanév elején kiadott szabályzat alapján történik.

 1. Ha a tanuló kárt okozott az iskolának, az iskola a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár nagyságát felméri, és lehetőség szerint megállapítja a károkozó személyét. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót és a szülőt tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.
 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse Maga és társai után az iskola helyiségeiben és udvarán rendet hagyjon.
 3. Tanév elején a tanulókkal ismertetni kell a bombariadó, tűzriadó esetére elkészített épület- kiürítési tervet, valamint a szaktantermek használati rendjét.
 4. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 • osztályonként két hetes,
 • osztályonként egy osztálytitkár.
 • egyéb eseti feladatokra az osztályban felelős választható.
 1. A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
  A hetesek feladatai:
 • gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, szellőztetés stb. az órát tartó oktató utasításai szerint),
 • az óra kezdetén az oktató megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére,
 • az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
 • ha az órát tartó oktató a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg, értesítik a vezetőség valamelyik tagját. (Ha a vezetőség tagjai nem érhetők el, akkor az iskola bármely oktatóját.)

20.  Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 1. Az iskolai munkához nem tartozó értéktárgyakat a tanulók csak saját felelősségükre hozhatnak magukkal.
 2. A tanulók által az iskolába hozott informatikai és elektronikus eszközöket tanórán csak az oktató engedélyével lehet használni a kijelölt feladatok elvégzésére, minden más esetben olyan állapotban kell tartani, hogy az ne zavarja az oktató és a diákok munkáját.
 1. Ha a tanuló a tanítási órát telefonjával megzavarja, akkor azt kikapcsolás után az órát tartó oktatónak adja át, aki ezt továbbítja az igazgatónak. Ezután ezt csak a szülő kérheti vissza személyesen (nagykorú diák esetén is).
 2. Szünetekben zenét csak a stúdió biztosíthat.
 3. Az arra alkalmas eszközzel (mobiltelefon, fényképezőgép, kamera, diktafon, stb.) hang- és képi anyagot rögzíteni az iskola területén engedély nélkül tilos.
 4. Kerékpárt, motorkerékpárt a kijelölt helyen kell tárolni.
 5. Kerékpárt, motorkerékpárt fához támasztani, lakatolni tilos.
 6. Motort az iskola kapuján belül működtetni tilos.

 

21.  A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

 

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a Házirend előírásait megszegi, büntetésben részesül.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

Fegyelmező intézkedések:

 • szaktanári figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás,
 • igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás,
 • fegyelmi eljárás indítása.

FEGYELMI FOKOZAT

IGAZOLATLAN ÓRÁK

osztályfőnöki figyelmeztetés

3 órától

osztályfőnöki intés

6 órától

osztályfőnöki megrovás

8 órától

igazgatói figyelmeztetés

10 órától

igazgatói intés

15 órától

igazgatói megrovás

20 órától

fegyelmi eljárás

30   órától

 

3 szaktanári figyelmeztetés után a következő fegyelmi fokozat jár.

 

A tanulók jutalmazásának elvei, formái

Azt a tanulót, aki

 • példamutató magatartást tanúsít,
 • vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 • vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 • vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 • vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,

az iskola jutalomban részesíti.

 1. A tanulók jutalmazásának formái:
 • szaktanári dicséret,
 • osztályfőnöki dicséret,
 • igazgatói dicséret,
 • oktatói testület dicsérete,
 • könyvjutalom.
 1. Azokat a végzős diákokat, akik kiemelkedő tanulmányi, vagy versenyeredményt értek el - elsősorban műszaki vagy reáltantárgyakból - a Győry-díj Alapítvány, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, kiemelkedő közösségi munkát végző diákokat a Dérisek a Dériért Egyesület jutalmazza a ballagási ünnepségen.

 

22.  Panaszkezelés

Mind a tanulónak, mind törvényes képviselőjének joga van panasszal élni

 • az iskola oktatóinak, dolgozóinak magatartásával,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerekkel
 • a meghozott határozatokkal
 • fegyelmi intézkedésekkel szemben.

A panasz esetén az alábbi hierarchia betartása kötelező:

 • oktató
 • igazgató
 • Szegedi Szakképzési Centrum Főigazgatója

 

 

 

23.  Záró rendelkezések

 

 1. A Házirend a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelettel összhangban készült.
 1. A Házirend az iskola fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba.
 2. A Házirendben foglalt rendelkezésekkel egyetértett az oktatói közösség és az iskolai diákönkormányzat.

 

 

  


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Telefon: 62/426-955

E-mail: igazgato@derimiksa.hu

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001297/2015


2024Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum