SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Intézmény logo

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

SZMSZ

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

                      

 

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

„Évszázados lendület a műszaki fejlődésért

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 1. Általános rendelkezések. 4

1.1. Az intézmény alapadatai 4

1.2. Az iskola bélyegzőinek felirata és lenyomata. 4

1.3. Az intézményi működés alapdokumentumai 4

1.4. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete. 5

1.5. A felnőttképzés, felnőttoktatás formái, hatósági képzés. 6

 1. A tagintézmény vezetése. 7

2.1. A tagintézmény szervezeti felépítése. 7

2.2. A tagintézmény képviselete. 7

2.3. A kiadmányozási jogkör gyakorlása. 7

2.4. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés. 8

2.5. Az igazgató alapvető feladatai és felelősségei: 8

2.6. A pedagógiai igazgatóhelyettes alapvető feladatai és felelőssége: 11

2.7. Az általános igazgatóhelyettes felelősségi köre, feladat- és hatásköre. 13

2.8. A műszaki igazgatóhelyettes alapvető feladatai és felelősége: 16

2.9. A helyettesítés rendje. 19

 1. Működési szabályok. 21

3.1. A működés rendje, nyitva tartás, bent tartózkodás rendje. 21

3.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 25

3.3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. 27

3.4. A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje. 28

3.5. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje. 30

3.6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. 31

3.7. A szakmai munkaközösségek, teamek. 32

3.8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. 34

3.9. Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. 36

3.10. Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje. 39

3.11. Intézményi védő-óvó előírások. 40

3.12. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők. 41

3.13. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 42

3.14. Az iskolai tankönyvellátás rendje. 43

3.15. Egyéb szabályok. 45

3.16. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 48

3.17. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 49

3.18. Munkaköri leírás minták. 50

3.19. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 57

3.20. Az SZMSZ és a Pedagógiai Program elérhetősége. 59

Záradék. 60

MELLÉKLETEK.. 62

 1. Szervezeti ábra. 62
 2. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata. 63

2.1. Az iskolai könyvtár feladatai 64

2.2. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata. 66

2.3. Könyvtárhasználati szabályzat 69

2.4. Katalógusszerkesztési szabályzat 71

2.5. A könyvtáros tanár munkaköri leírása. 72

2.6. Tankönyvtári szabályzat 73

 

 1. Általános rendelkezések
  • Az intézmény alapadatai

elnevezése:            Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

székhelye:                         6724 Szeged, Kálvária tér 7.

webcíme:                           www.derimiksa.hu.hu

e-mail-címe:                      igazgato@derimiksa.hu

 • Az iskola bélyegzőinek felirata és lenyomata

Szegedi SZC Déri Miksa

Műszaki Technikum

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

T.: 62/426-955; Fax: 62/547-039

 

Szegedi SZC Déri Miksa

Műszaki Technikum

Szeged

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:

az igazgató és az igazgató-helyettesek minden hatáskörükbe tartozó ügyben, a gazdasági csoportvezető, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi, valamint szakmai vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

 • Az intézményi működés alapdokumentumai
 • Szegedi Szakképzési Centrum szakmai alapdokumentumai
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • a tanév munkaterve, ellenőrzési terve
 • a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat. További kétoldalú megállapodások, melyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá.
 • az SZMSZ-szel összhangban lévő, a nevelőtestület által elfogadott belső szabályzatok.

Egyéb intézményi dokumentumok, szabályzatok

 • Házirend
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Gyakornoki szabályzat
 • Bérmunka tevékenység szabályzata
  • Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete

A tagintézmény igazgató meghatalmazása alapján a feladatkörébe tartozó szakterület vonatkozásában a gazdasági csoport vezetője tart kapcsolatot a Centrummal, az intézményhez kapcsolódó vagy az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő gazdálkodó illetve nonprofit szervezetekkel.

A működés pénzügyi forrásai

 • állami költségvetési normatív támogatás
 • a fenntartó felügyeleti szervtől kapott támogatás
 • alapítványi és egyéb támogatások
 • pályázati támogatások
 • egyéb bevételek

A gazdasági szervezet dolgozói

 • gazdasági csoportvezető
 • munkaügyi és személyügyi előadó
 • ügyviteli dolgozók
 • iskolatitkárok

Az Iskola e szabályzatban és egyéb szabályzatokban, illetve utasításokban foglaltak szerint látja el az alap- és kiegészítő feladataihoz kapcsolódó igazgatási, gazdasági, ügyviteli, adatszolgáltatási és egyéb feladatait.

Az Iskola a feladat-ellátás forrásainak növelése érdekében anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytat – amennyiben ez nem hátráltatja alapfeladatai teljesítését. Ennek fő területei:

 • helyiségek, gépek, berendezések bérbeadása
 • az alapfeladatok ellátásával összefüggésben keletkezett termékek és szolgáltatások értékesítése
 • pályázati források és egyéb támogatások bevonására irányuló tevékenység

Az intézmény évfolyamainak száma: 6

Felvehető maximális tanulólétszám: 1200

A feladatellátást szolgáló vagyon:

Szeged III. ker. belterület Kálvária tér 7. sz. alatti,25320 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű,9903 m2területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint.

 • A felnőttképzés, felnőttoktatás formái, hatósági képzés

A felnőttképzésben, felnőttoktatásban, hatósági képzésben részt vevő tanulókat mindazok a törvényben meghatározott jogok megilletik és kötelezettségek terhelik, amelyek a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulókat megilletik, terhelik.

Az intézményben lehetőség van nappali, esti és levelező rendszerű felnőttképzés, valamint felnőttoktatás és hatósági képzés lebonyolítására is.

A felvételivel kapcsolatos ügyintézést az igazgató által megbízott személyek végzik.

 

 

 1. A tagintézmény vezetése
  • A tagintézmény szervezeti felépítése

A tagintézmény a Centrum szakképzési feladatellátást – a jogszabályok és jelen szabályzat által meghatározott feltételek között – önállóan végző szervezeti egysége.

A tagintézmény élén az igazgató áll. A tagintézmény nevelőtestülete dönt tagintézményi szintű kérdésekben. A tagintézmény saját szülői- és diákszervezettel rendelkezik.

 • A tagintézmény képviselete

A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény illetékességét, az igazgató látja el.

A vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:

 • akadályoztatása esetén az igazgatóhelyetteseire.
 • képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára.

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az igazgató helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.

 • A kiadmányozási jogkör gyakorlása

Az tagintézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egyedül egymaga ír alá. Távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyettesei írják alá.

A tagintézmény igazgatójának aláírási jogköre a saját hatáskörben tett belső intézkedésekre, a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.

A kiadmányozással kapcsolatos további szabályokat a Centrum kancellárjának mindenkor hatályos utasítása tartalmazza.

 

 

 • Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés

A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel és a fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos szabályozást a Centrum kancellárjának vonatkozó utasításai, szabályzatai tartalmazzák.

2.5. Az igazgató alapvető feladatai és felelősségei:

 • Az igazgató feladatai ellátása során
  • felel a belső szabályzatok (SZMSZ, Szakmai Program, Házirend) elkészítéséért,
  • felel a szakképző intézményen belüli oktatói munkáért,
  • a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül elkészíti a szakképző intézmény éves munkatervét és a tantárgyfelosztást, órarendjét,
  • szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – a feladat- és hatáskörén kívül eső – intézkedések megtételét,
  • felel az érettségi és szakmai vizsga, ágazati alapvizsgák, kompetencia- és egyéb mérések megszervezéséért és lebonyolításáért,
  • felel az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási feladatok elvégzéséért,
  • felel az oktatói minősítések operatív előkészítéséért, lebonyolításáért,
  • felel a szakképző intézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott felterjesztések Centrum által kialakított eljárásrendjének betartásáért,
  • felel a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatai ellátását szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatáért, a karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, azok végrehajtásának ellenőrzéséért,
  • elkészíti a szakképző intézmény alkalmazottainak munkaköri leírását,
  • vezeti az oktatói testületet,
  • felel az oktatói és alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
  • betartja és betartatja az oktatók etikai normáit,
  • gondoskodik az oktatók továbbképzésének megszervezéséről, a továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítéséről, valamint a teljesítés nyilvántartásáról,
  • dönt a tanuló felvételéről és átvételéről, a felnőttképzési jogviszony létrehozásáról, a szakmai munkaközösség, ennek hiányában az oktatói testület véleményének kikérésével a tanulók osztályba vagy csoportba sorolásáról, a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszüntetéséről,
  • feladata az intézményében indítandó ágazatok, szakmák és az ehhez kapcsolódó osztályok előkészítésében és meghatározásában együttműködni a Centrummal,
  • dönt a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy foglalkozáson való részvétel alóli felmentéséről, egyes tantárgyak és azok tudásmérése alóli mentesítéséről, az előzetesen megszerzett tudás, illetve gyakorlat beszámításáról,
  • dönt az egyéni tanulmányi rendről,
  • lefolytatja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy igazolatlan mulasztásával kapcsolatos eljárást,
  • megszervezi a tehetség kibontakoztatására, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy felzárkóztatására, beilleszkedési és tanulási nehézségei javítására, magatartási rendellenességei kezelésére szolgáló fejlesztő pedagógiai ellátásokat,
  • gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
  • biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, gondoskodik a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért,
  • gondoskodik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről,
  • felel a tanulóbaleset megelőzéséért,
  • az intézményben történt rendkívüli eseményről azonnal köteles tájékoztatást adni a főigazgatónak és a kancellárnak,
  • koordinálja a szakképző intézményen belüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a szakképző intézményhez kapcsolódó feladatait,
  • javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter által alapított díj, kitüntetés tanulói és oktatói kedvezményezettjeinek körére,
  • javaslatot tesz a hátrányos helyzet, tartós betegség vagy egyéb méltányolható körülmény fennállása esetén a tanuló ingyenes képzési idejének meghosszabbítására,
  • felel a tanulmányi kirándulások megszervezéséért,
  • irányítja a helyi tankönyvjegyzék összeállítását és a tankönyvek megrendelését, átadását, az ingyenes tankönyvjuttatást; az iskolai tankönyvellátással kapcsolatban a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével a szükséges döntéseket meghozza,
  • gondoskodik a szakképző intézményben a szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről,
  • gondoskodik a térítési díj és a tandíj beszedéséről,
  • vezeti a jogszabályban előírt tanügyi nyilvántartásokat (KRÉTA, KIR (SZIR), ESL, KIR-STAT, ISZIIR) és felel a szakképző intézmény adatbiztonságáért, továbbá a szakképzés információs rendszerébe történő bejelentkezésért és adattovábbításért,
  • gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről,
  • együttműködik a képzési tanáccsal, a diákönkormányzattal és jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel,
  • felelős a pályaorientáció és az iskolai marketing működtetéséért és az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezéséért, ellenőrzéséért.
  • Az igazgató a diákönkormányzat, az oktatói testület, a képzési tanács javaslatára tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.
  • Az igazgató szakmai ellenőrzést indíthat a szakképző intézményben végzett oktatói munka színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
  • Az igazgató munkáját az oktatói testület és a képzési tanács a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli.
  • A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény igazgatója az igazgató számára jogszabályban meghatározott feladatok közül – a főigazgató irányítása mellett – ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az SZMSZ és a Centrum egyéb szabályzatai nem utalnak a főigazgató vagy a kancellár feladat- és hatáskörébe.
 • Az igazgató felel
  • a szakképző intézmény szakmai munkájáért,
  • a szakképző intézmény oktatói testületének vezetéséért,
  • a szakképző intézmény oktatói testületének jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.
 • Az igazgató
  • véleményezi a főigazgató és a kancellár hatáskörébe tartozó – a szakképző intézményt és a szakképző intézményben foglalkoztatottakat érintő (ideértve az intézményt érintő beruházásokat, pályázatokat) – döntést, és e kérdésekben javaslattétellel él,
  • félévente, illetve a főigazgató vagy a kancellár által elrendelt esetekben tájékoztatást nyújt, illetve adatot szolgáltat a szakképző intézmény tevékenységéről, valamint a szakképzési centrum költségvetésének és beszámolójának elkészítéséhez,
  • a szakképzési centrum gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzése mellett kötelezettségvállalásra és a teljesítés igazolására jogosult a szakképzési centrum költségvetésének a szakképző intézményre jutó kerete felett,
  • az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés tervezésében és annak teljesítésében a gazdasági csoportvezetővel, a gazdasági vezetővel és a kancellárral,
  • a szakképzési centrum költségvetését az igazgató véleményének kikérésével kell elkészíteni.
  • képviseli az intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
  • az igazgató a szabadsága igénybevételét, valamint a kiküldetéseit, a tagintézményből történő távollétét illetően előzetesen, írásban köteles a főigazgató engedélyét kérni; köteles jelezni az esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését és annak megszűnését,
  • a főigazgató utasítására ellátja mindazon feladatokat, amelyek az oktatás-neveléssel összefüggnek és vezetői, oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek,
  • feladat és felelőssége az adatkezelési szabályzatban meghatározottak betartása és betartatása.

 

 • A pedagógiai igazgatóhelyettes alapvető feladatai és felelőssége:
 • segíti a belső szabályzatok (SZMSZ, Szakmai Program, Házirend) elkészítéséért,
 • segíti a szakképző intézményen belüli oktatói munkát,
 • a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül közreműködik a szakképző intézmény éves munkatervének, a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében,
 • közreműködik az érettségi és szakmai vizsga, ágazati alapvizsgák, kompetencia- és egyéb mérések megszervezésében és lebonyolításában,
 • közreműködik az intézményi ellenőrzési, mérési, értékeli és minőségirányítási feladatok elvégzésében,
 • közreműködik az oktatói minősítések operatív előkészítésében, lebonyolításában,
 • közreműködik az oktatói és alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében, végrehajtásuk szakszerű megszervezésében és ellenőrzésében,
 • betartja és betartatja az oktatók etikai normáit,
 • gondoskodik az oktatók továbbképzésének megszervezéséről, a továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítéséről, valamint a teljesítés nyilvántartásáról,
 • az intézményében indítandó ágazatok, szakmák és az ehhez kapcsolódó osztályok előkészítésében és meghatározásában együttműködik a Centrummal,
 • lefolytatja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy igazolatlan mulasztásával kapcsolatos eljárást,
 • közreműködik a tehetség kibontakoztatására, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy felzárkóztatására, beilleszkedési és tanulási nehézségei javítására, magatartási rendellenességei kezelésére szolgáló fejlesztő pedagógiai ellátásokat,
 • gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
 • biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, gondoskodik a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért,
 • segíti a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről,
 • az intézményben történt rendkívüli eseményről azonnal köteles tájékoztatást adni az igazgatónak,
 • koordinálja a szakképző intézményen belüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a szakképző intézményhez kapcsolódó feladatait,
 • javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter által alapított díj, kitüntetés tanulói és oktatói kedvezményezettjeinek körére,
 • közreműködik a tanulmányi kirándulások megszervezésében,
 • segíti a szakképző intézményben a szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,
 • vezeti a jogszabályban előírt tanügyi nyilvántartásokat (KRÉTA, KIR (SZIR), ESL, KIR-STAT,) és felel a szakképző intézmény adatbiztonságáért, továbbá a szakképzés információs rendszerébe történő bejelentkezésért és adattovábbításért,
 • gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről,
 • együttműködik a diákönkormányzattal és jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel,
 • felel a szakképző intézmény oktatói testületének jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.
 • félévente tájékoztatást nyújt, illetve adatot szolgáltat a szakképző intézmény tevékenységéről, valamint közreműködik a beszámoló elkészítésében,
 • a szakképzési centrum gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzése mellett teljesítés igazolására jogosult a szakképzési centrum költségvetésének a szakképző intézményre jutó kerete felett,
 • az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés tervezésében és annak teljesítésében a gazdasági csoportvezetővel és az igazgatóval,
 • képviseli az intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • az igazgatóhelyettes a szabadsága igénybevételét, valamint a kiküldetéseit, a tagintézményből történő távollétét illetően előzetesen, írásban köteles az igazgató engedélyét kérni; köteles jelezni az esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését és annak megszűnését,
 • az igazgató utasítására ellátja mindazon feladatokat, amelyek az oktatás-neveléssel összefüggnek és vezetői, oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek,
 • feladata és felelőssége az adatkezelési szabályzatban meghatározottak betartása és betartatása.
 • Az általános igazgatóhelyettes felelősségi köre, feladat- és hatásköre

Az igazgatóhelyettes feladatai ellátása során

 • segíti a belső szabályzatok (SZMSZ, Szakmai Program, Házirend) elkészítését,
 • segíti a szakképző intézményen belüli oktatói munkát,
 • a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül közreműködik a szakképző intézmény éves munkatervének és a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében,
 • szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – a feladat- és hatáskörén kívül eső – intézkedések megtételét,
 • közreműködik az érettségi és szakmai vizsga, ágazati alapvizsgák, kompetencia- és egyéb mérések megszervezésében és lebonyolításában,
 • közreműködik az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási feladatok elvégzésében,
 • közreműködik az oktatói minősítések operatív előkészítésében, lebonyolításában,
 • közreműködik a szakképző intézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott felterjesztések Centrum által kialakított eljárásrendjének betartásáért,
 • közreműködik a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatai ellátását szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatáért, a karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, azok végrehajtásának ellenőrzéséért,
 • közreműködik az oktatói és alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében, végrehajtásuk szakszerű megszervezésében és ellenőrzésében,
 • betartja és betartatja az oktatók etikai normáit,
 • gondoskodik az oktatók továbbképzésének megszervezéséről, a továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítéséről, valamint a teljesítés nyilvántartásáról,
 • az intézményében indítandó ágazatok, szakmák és az ehhez kapcsolódó osztályok előkészítésében és meghatározásában együttműködik a Centrummal,
 • gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
 • biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, gondoskodik a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért,
 • felel a tanulóbaleset megelőzéséért,
 • az intézményben történt rendkívüli eseményről azonnal köteles tájékoztatást adni az igazgatónak,
 • javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter által alapított díj, kitüntetés tanulói és oktatói kedvezményezettjeinek körére,
 • segíti a szakképző intézményben a szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,
 • vezeti a jogszabályban előírt tanügyi nyilvántartásokat (KRÉTA, KIR (SZIR), ESL, KIR-STAT, ISZIIR) és közreműködik a szakképző intézmény adatbiztonságáért, továbbá a szakképzés információs rendszerébe történő bejelentkezésért és adattovábbításért,
 • együttműködik a diákönkormányzattal és a jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel,
 • közreműködik a pályaorientáció és az iskolai marketing működtetésében és az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezésében, ellenőrzésében.

Az általános igazgatóhelyettes felel

 1. a szakképző intézmény szakmai munkájáért,
 2. a szakképző intézmény oktatói testületének jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.

Az általános igazgatóhelyettes

 • félévente tájékoztatást nyújt, illetve adatot szolgáltat a szakképző intézmény tevékenységéről, valamint közreműködik a beszámoló elkészítésében,
 • a szakképzési centrum gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzése mellett teljesítés igazolására jogosult a szakképzési centrum költségvetésének a szakképző intézményre jutó kerete felett,
 • az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés tervezésében és annak teljesítésében a gazdasági csoportvezetővel és az igazgatóval,
 • képviseli az intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • az igazgatóhelyettes a szabadsága igénybevételét, valamint a kiküldetéseit, a tagintézményből történő távollétét illetően előzetesen, írásban köteles az igazgató engedélyét kérni; köteles jelezni az esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését és annak megszűnését,
 • az igazgató utasítására ellátja mindazon feladatokat, amelyek az oktatás-neveléssel összefüggnek és vezetői, oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek,
 • feladata és felelősége az adatkezelési szabályzatban meghatározottak betartása és betartatása.
 • A műszaki igazgatóhelyettes alapvető feladatai és felelősége:
 • A műszaki igazgatóhelyettes feladatai ellátása során
  • segíti a Szakmai Program elkészítését,
  • segíti a szakképző intézményen belüli oktatói munkát,
  • a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül közreműködik a szakképző intézmény éves munkatervének és a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében,
  • szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – a feladat- és hatáskörén kívül eső – intézkedések megtételét,
  • közreműködik az érettségi és szakmai vizsga, ágazati alapvizsgák, kompetencia- és egyéb mérések megszervezésében és lebonyolításában,
  • közreműködik az oktatói minősítések operatív előkészítésében, lebonyolításában,
  • közreműködik a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatai ellátását szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatáért, a karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, azok végrehajtásának ellenőrzéséért,
  • közreműködik az oktatói és alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében, végrehajtásuk szakszerű megszervezésében és ellenőrzésében,
  • betartja és betartatja az oktatók etikai normáit,
  • az intézményében indítandó ágazatok, szakmák és az ehhez kapcsolódó osztályok előkészítésében és meghatározásában együttműködik a Centrummal,
  • gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
  • biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, gondoskodik a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért,
  • felel a tanulóbaleset megelőzéséért,
  • az intézményben történt rendkívüli eseményről azonnal köteles tájékoztatást adni az igazgatónak,
  • javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter által alapított díj, kitüntetés tanulói és oktatói kedvezményezettjeinek körére,
  • segíti a szakképző intézményben a szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,
  • együttműködik a diákönkormányzattal és a jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel,

 

A műszaki igazgatóhelyettes felel:

 • a szakképző intézmény szakmai munkájáért,
 • a szakképző intézmény oktatói testületének jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.
 • a szakképzési centrum gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzése mellett teljesítés igazolására jogosult a szakképzési centrum költségvetésének a szakképző intézményre jutó kerete felett,
 • az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés tervezésében és annak teljesítésében a gazdasági csoportvezetővel és az igazgatóval,
 • képviseli az intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • az igazgatóhelyettes a szabadsága igénybevételét, valamint a kiküldetéseit, a tagintézményből történő távollétét illetően előzetesen, írásban köteles az igazgató engedélyét kérni; köteles jelezni az esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését és annak megszűnését,
 • az igazgató utasítására ellátja mindazon feladatokat, amelyek az oktatás-neveléssel összefüggnek és vezetői, oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek,
 • feladata és felelősége az adatkezelési szabályzatban meghatározottak betartása és betartatása.

 

Gyakorlati oktatás területét érintő feladatai:

 • A gyakorlati oktatás megszervezésekor kapcsolattartás a gazdálkodókkal, valamint kölcsönös információ szolgáltatás kiépítése a CSMKIK képzési igazgatóságával a gyakorlati képzésre, képzőhelyekre vonatkozóan.
 • Tanulószerződések kötésének segítése, koordinálása.
 • Együttműködési megállapodások megkötésének előkészítése, segítése, koordinálása (a képző intézmény és a gazdálkodó szervezet között köttetik a fenntartó jóváhagyásával), a kamara által ellenjegyzett együttműködési megállapodás a szakmai gyakorlat megkezdésének előfeltétele, a gyakorlati oktatásvezető felelős a határidők betartásáért.

 

 

Kamarai Garanciavállaláshoz kapcsolódó feladatok:

 • kapcsolattartás a CSMKIK intézményhez rendelt munkatársával,
 • információk szolgáltatása CSMKIK-nak (tanműhely, tanműhelyi kapacitás, tanulókról szakmánként, osztályonként, csoportonként, tanárok elérhetősége),
 • tanulói adatlapok kitöltésének segítése,
 • osztályfőnöki órákon való részvétel szervezése,
 • kamarai nyilvántartási rendszerben (ISZIIR) tanulói adatlapok rögzítése.

Képzőhelyek ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok:

 • részvétel a bevezető és köztes ellenőrzések során iskolai képviselőként kamarai felkérés alapján,
 • a képzőhelyen vezetett gyakorlati napló/foglalkozási napló szakmai tartalmának ellenőrzése,
 • dokumentáció elkészítésének segítése.

 

Munkaközösségek irányításához tartozó feladatok

 • A munkaközösség szakterületéhez tartozó tantárgyak egységes követelményrendszerének kialakítása, összehangolása.
 • Helyi tanterv, tanmenetek ellenőrzése, összehangolása.
 • A szakmai/módszertani kultúra fejlesztése.
 • A dologi feltételrendszer (szaktantermek berendezési tárgyai, taneszközök, médiák) fejlesztésének koordinálása.
 • Vizsgatétel összeállítások munkáinak irányítása.
 • Pályakezdő tanárok, új pedagógus munkatársak munkájának, beilleszkedésének segítése.
 • A tanórán kívüli foglalkozások koordinálása.
 • Tanulmányi versenyek előkészítése, szervezése.
 • Az iskola honlapján a szakterülethez tartozó tartalmak folyamatos aktualizálásában való közreműködés.

 

 

 • A helyettesítés rendje

A tagintézményben az igazgató távolléte esetén az alábbi helyettesítési sorrend érvényes:

 • pedagógia igazgatóhelyettes
 • általános igazgatóhelyettes
 • műszaki igazgatóhelyettes

A tagintézmény valamennyi magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottjának akadályoztatása esetén a helyettesítésről külön megbízás kiadásával az igazgató gondoskodik. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az igazgató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában – a tagintézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.

Pedagógusok helyettesítése

 • Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani haladéktalanul jelzi azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének. A bejelentés írásban, rendkívüli esetben telefonon történik.
 • Az igazgatóhelyettes gondoskodik az eseti helyettesítésről úgy, hogy a tudomására jutás után azonnal kifüggeszti a helyettesítés elrendelését a nevelői szobában, az érintett helyettesítő pedagógusnak e-mailben, telefonon vagy szóban jelzi a helyettesítés elrendelését.
 • Az iskola pedagógusai kötelesek a helyettesítések elrendelését figyelemmel kísérni, és jelezni, ha a helyettesítést alapos ok miatt nem tudják ellátni.
 • A helyettesítés elrendelésekor előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, akinek képzettsége és szakértelme a leginkább biztosítja a szakszerű helyettesítést, valamint figyelembe kell venni az egyenlő terhelést.
 • A helyettesítés szakszerűségéről a helyettesítésről gondoskodó vezető határoz a helyettesítés elrendelésekor.
 • Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor a tagintézmény – szükség szerint az órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust szakszerűen lehessen helyettesíteni.

 

 

 1. Működési szabályok
  • A működés rendje, nyitva tartás, bent tartózkodás rendje
   • 1.1. Az intézmény működésének általános rendje

A tanév szorgalmi idejét miniszteri rendelet, helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepséggel, bizonyítványosztással fejeződik be.

A tanév helyi rendjét, előkészítését, programjait a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten hagyja jóvá, melyet munkatervben rögzít. A tanévnyitó értekezleten történik az éves munkaterv jóváhagyása.

Ennek keretében a nevelőtestület dönt:

 • nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, (Házirend, Pedagógiai Program stb.)
 • iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, azok időpontjáról és a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról
 • tanórán kívüli foglalkozások formáiról, stb.

A tanév helyi rendjét, az intézmény házirendjét és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök, szaktanárok, szakoktatók az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

Az intézmény házirendjét, a tanév rendjét ki kell függeszteni a tanári szobákban és elérhetővé kell tenni az iskolai honlapon.

Az intézmény épületét a törvényi előírásoknak megfelelően zászlók díszítik (magyar nemzeti színű zászló, és az EU zászló), valamint az intézmény nevét és a Magyar Köztársaság címerét tartalmazó tábla.

 • 1.2. Az intézménynyitvatartási ideje

Az intézmény hétfőtől péntekig naponta 5 óra 30 perctől 21 óráig tart nyitva. A tanítási szünetek alatt és indokolt esetben az igazgató ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat.

 

 

Csengetési rend

Óra

Délelőtt

1.

730-815

2.

825-910

3.

920-1005

4.

1015-1100

5.

1120-1205

6.

1215-1300

7.

1310-1355

8.

1405-1450

 • 1.3. A létesítmények, helyiségek és berendezéseik általános használati rendje:

Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az adminisztrációs irodában történik, amelyről a tanév elején a helyben szokásos módon történik az érintettek tájékoztatása. Tanítási szünetek alatt az intézményben irodai ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az igazgató állapítja meg.

A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az iskola a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az igazgató és igazgatóhelyettesei közül legalább egy személy, vagy a helyettesítésüket a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik.

Az iskola épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.

Az iskola tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére kötelessége:

 • az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése,
 • a tűz- és balesetvédelemi előírások betartása,
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása.

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a portás tudtával léphetnek az épületbe. Szükség esetén nevük, érkezésük oka, érkezési idő, a keresett személy nevének rögzítését követően léphetnek az iskola területére.

Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, az iskola tisztaságának megőrzéséért, az energia-felhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, továbbá a munkavédelmi szabályok betartásáért. A berendezéseket és más eszközöket az intézmény területéről kivinni csak vezetői engedéllyel, átvételi elismervény ellenében lehet. Az iskola minden dolgozója felelős a leltárilag átvett felszerelések, könyvek, eszközök gondos tárolásáért és megőrzéséért. Köteles azt leltározáskor, selejtezéskor vagy egyéb ellenőrzéskor bemutatni.

A meghibásodást vagy bármilyen, a működést zavaró rendellenességet köteles a tanuló a pedagógusának jelezni.

A teremben/műhelyben lévő pedagógus köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személyek ne tartózkodjanak az oktatás helyszínén.

A foglalkozások befejeztével a foglalkozást tartó pedagógus köteles meggyőződni az eszközök mennyiségi, minőségi állapotáról.

Zárt termek, helyiségek:

 • Szertárak, melyeket az intézményvezető által megbízott tanárok kezelnek.
 • Szaktantermek, laborok, tanirodák, számítógéptermek, műhelyek, melyek felszereléseit, műszereit, gépeit illetve eszközeit csak szaktanár irányításával lehet használni. A felszerelésekért a terem megbízott tanára, ill. a teremben órát tartó tanárok együttesen tartoznak anyagi felelősséggel.
 • szerver szoba
 • irodák, iratok őrzését biztosító helyiség (irattár)
 • öltözők, orvosi szoba
 • raktárak
 • technikai helyiségek (kazánház, öltözők…)
 • könyvtár, könyvtári helyiségek
 • tornacsarnok, tornaterem

Minden tanév elején az eseti, külsős bérlők számára megállapításra kerülnek az intézmény termeinek használatára vonatkozó díjak. A termek használatának szabályozása külön megállapodás alapján történik.

Az iskolai könyvtár tagja minden intézményi dolgozó és tanuló, szigorúan betartva a könyvtár használatának rendjét.

 • 1.4. A gyakorlati képzés helyszíneinek munkarendje

Az intézmény szakmai munkatevékenységeit biztosító gyakorló területek helyszínei a következők:

 • az iskola tanműhelyeiben történő oktatás;
 • egyéni és/vagy csoportos oktatás vállalkozóknál, vállalatoknál (továbbiakban: munkáltatók);
 • összefüggő szakmai gyakorlat.

A gyakorlati képzés az iskola tanműhelyében reggel 7 óra 20 perctől kezdődhet. A munkáltatóknál folyó egyéni és/vagy csoportos foglalkoztatás az ottani munkarendhez igazodik, azonban gyakorlati oktatás 6 óra előtt nem kezdődhet és legfeljebb 21 óráig tarthat. (Kivéve, ha a tanulónak munkabért fizetnek, vagy a 18. életévét betöltötte, mert akkor a gyakorlati oktatás ideje 22 óráig tarthat.)

A tanulók és az oktatók 15 perccel a gyakorlat megkezdése előtt jelenjenek meg a munkahelyen. Ha nem tudnak megjelenni, akkor a közvetlen felettesüket, illetve szakoktatójukat időben értesítsék.

A munkáltatóknál szervezett gyakorlati foglalkozások helyében, kezdési időpontjában és a szakoktatók személyében – nem tanulószerződéses képzés esetén – az iskola a munkáltatókkal megállapodik és ezt az Együttműködési Megállapodásban rögzíti. Az Együttműködési Megállapodásokat a gyakorlatoktatás-vezető készíti elő, majd azokat az iskola részéről a Szegedi Szakképzési Centrum köti meg. A gyakorlati foglalkozások alatt egy 25 perces szünetet kell tartani. A tanulószerződéseket a munkáltatók a jogszabályoknak megfelelően kötik, és 1 példányát megküldik az iskolának.

Minden tanév elején minden - gyakorlati foglalkozáson résztvevő - tanuló köteles részt venni a munkavédelmi oktatáson, melyet a munkavédelmi jegyzőkönyvön aláírásával hitelesít. A tanuló a gyakorlati foglalkozásokon az előírásoknak megfelelően jelenjen meg, használja a munka és védőfelszereléseket (munkaruha, munkavédelmi cipő, hosszú haj esetén sapka, vagy kendő, stb.) Aki a gyakorlati foglalkozáson nem az előírásoknak megfelelően jelenik meg, az a tanműhelybe nem léphet be. A gyakorlatioktatás-vezető rendkívüli munkavédelmi oktatásban részesíti, melynek része a munkavédelmi ismeretek dokumentált számonkérése.

Az összefüggő szakmai gyakorlatot a vonatkozó rendeletek alapján kell megszervezni. Az iskolában folyó gyakorlaton a tanulók a szakoktató vezetésével csoportban hajtják végre a kitűzött feladatokat. A szakoktató nem hagyhatja felügyelet nélkül a tanulókat a gyakorlati foglalkozás ideje alatt.

Produktív munkát külső vagy belső megrendelésre a tanműhelyek csak akkor vállalhatnak el, ha az kapcsolódik a tantervi követelményekhez és azt a megfelelő minőségben a megállapított határidőre képesek elkészíteni. Részletes – a pénzügyi részleteket is tartalmazó – leírást a „Bérmunka tevékenység szabályzata” tartalmazza.

Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola önköltség-számítási szabályzatában kerül szabályozásra.

A szakközépiskolai tanulók az óratervben meghatározottak alapján vesznek részt szakmai gyakorlaton. A gyakorlati nap beépül a hetente ismétlődő órarendbe. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát a vonatkozó rendeletek – a szakképesítések központi programjai – határozzák meg az évfolyamtól függően, s helyének megválasztásáról az iskola irányításával a tanulók is gondoskodhatnak.

 • 1.5. Az intézmény vagyonvédelme

Az iskola épületét riasztórendszer távfelügyeleti ellenőrzéssel és a földszinti ablakok védőráccsal történő ellátása védi. Az intézmény védelme érdekében a biztonság-technikai előírások betartása mindenkire nézve kötelezőek.

Az intézmény egész területén dohányozni tilos.

 • A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
  • 2.1. A belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények
 • fogja át a pedagógiai munka egészét
 • segítse elő a pedagógiai munka színvonalának növekedését
 • a tantervi követelményekhez, valamint a munkaköri feladatokhoz, megbízásokhoz, pályázati előírásokhoz igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére
 • támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását
 • a szülői közösség, és a tanuló közösség (diákönkormányzat) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását
 • biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát
 • támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását
 • hatékonyan működjön a megelőző szerepe
 • járuljon hozzá a tagintézmény minőségfejlesztési céljainak eléréséhez
 • segítse a teljesítményértékelés reális folyamatát.

A pedagógiai munka belső ellenőrzését a tagintézmény éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terv szerint az igazgató, az igazgatóhelyettesek végzik, a szakmai munkaközösségek vezetőinek segítségével.

 • 2.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az intézményben alkalmazott módszerei
 • óralátogatások (igazgató, helyettesek, munkaközösség-vezetők)
 • osztályfőnöki, munkaközösségi beszámolók készítése
 • félévi, év végi statisztikák készítése, elemzése
 • adminisztráció ellenőrzése
 • dokumentumelemzés
 • egyéni vagy csoportos interjúk
 • kérdőíves ellenőrzés
  • 2.3. Az ellenőrzés szempontjai
 • Szaktanárok oktató munkájának színvonala, a tanórák szakszerű és pontos ellátása (pontos órakezdés, jó szakmai felkészültség)
 • A tanulók előrehaladásának következetes ellenőrzése és segítése
 • A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása, a kapcsolattartás rendszeressége
 • Tanórán kívüli tanulói programokban való részvétel (sportrendezvények, diákönkormányzati rendezvények stb.)
 • Megfelelő tanár-diák viszony
 • Együttműködési készség az iskolavezetéssel az iskolai munka minden területén
 • A munkaközösség-vezetők munkájának színvonala
 • Teremgazdák és a műhelyek területeinek felelősei hogyan gondozzák a tantermeket
  (a szakterület fejlesztése, szemléltető eszközállomány gyarapítása)
 • A korszerű multimédiás eszközök rendszeres alkalmazása, használata
 • Pályázatok készítése
 • Versenyekre való eredményes felkészítés
 • Tanügyi adminisztráció precíz vezetése (napló, törzslap, bizonyítvány)
 • Osztályfőnöki munka ellátásának színvonala
 • A Pedagógiai program elveinek és tartalmának betartása
 • Az alkalmazott módszerek megfelelősége
 • A tanulók különféle módszerekkel mért eredményessége
  • A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

Az alkalmazottaknak, a szervezeti egységeknek úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy a feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes, valamint összehangolt legyen.

 • 3.1. A vezetői tájékoztatás rendszere

Az intézmény alkalmazottait az intézményvezetés tagjai minden héten - szerdán a nagyszünetben - szóban, valamint
e-mailben, a belső információs rendszeren keresztül tájékoztatják az őket érintő információkról.

 • 3.2. Az intézményen belüli kommunikáció formái

Szóbeli:

 • megbeszélések, értekezletek
 • konzultációk
 • hirdetések

Írásbeli:

 • utasítások
 • jegyzőkönyvek
 • feljegyzések
 • beadványok
 • tájékoztatók
 • e-mail
 • elektronikus napló
 • honlap

Az elektronikus kommunikáció a tagintézmény e-mail rendszerén keresztül biztosított. Az aktuális hírek és információk a tagintézményi honlapon is hozzáférhetőek.

Az alkalmazotti közösség

Értekezletét az alkalmazottak 1/3-a, vagy a Közalkalmazotti Tanács indítványa alapján a főigazgató, tagintézményt érintő kérdésekben az igazgató hívja össze.

Az intézmény nevelőtestülete

A nevelőtestület a köznevelési törvényben előírt személyekből áll, és abban meghatározott jogkörökkel rendelkezik.

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

 • tanévnyitó és tanévzáró,
 • félévi és év végi pedagógiai munkát elemző értekezlet.

Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 1/3-a, vagy az igazgató szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze. A nevelőtestület döntéseit – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A személyügyi kérdésekben a véleményezési jogot titkos szavazással gyakorolja. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető, feljegyzés illetve jegyzőkönyv készülhet az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai a tagintézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

 • A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
  • 4.1. A diákönkormányzat működésének támogatása, a szükséges feltételek biztosítása

A tartalmi munkában közvetlen segítséget nyújt

 • a nevelési-igazgatóhelyettes,
 • az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus,
 • a szabadidő-szervező,
 • a DÖK-segítő munkatárs.

Vezetőjét diák-küldöttgyűlésen választják meg. Tevékenységét önálló működési szabályzat alapján végzi. Az intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért felelős a nevelési igazgatóhelyettes és a DÖK-öt segítő munkatárs.

 • 4.2. Tanulói testületek

Osztály Diákbizottságok (ODB)

Az osztály tanulói titkárt és vezetőségi tagokat választanak maguk közül. Az osztálytitkár vagy annak helyettese képviseli az osztályt az iskolai diákgyűléseken, képviseli közösségét, közvetít az osztálya s a diákönkormányzat között.

Az ODB jogai:

 • programok szervezése,
 • vezetőség és küldöttek választása,
 • az osztály munkájának értékelése,
 • javaslat a házirend módosítására,
 • javaslat jutalmazásra, kitüntetésre,
 • a csoport érdekének képviselete,
 • a közösségi megmozdulásokban való részvétel,
 • képviselet az osztályban tanuló diák fegyelmi tárgyalásán.

Kötelességei:

 • a szervezett programok megvalósítása,
 • a közösségi munka értékelése,
 • az osztályfőnök munkájának segítése,
 • a házirend betartása,
 • a kapott feladatok végrehajtása,
 • a rászorulók segítése,
 • a tanulmányi munka segítése,
 • az iskolai, gyakorlati munkahelyek vagyonának megóvása,
 • osztályképviselet az IDB megbeszélésein, diákközgyűlésen.

Iskolai Diákbizottság (IDB)

Az ODB tagjaiból áll.

 • Feladata:
 • Részt vesz a tanulói feladatok szervezésében, tervezésében, megvalósításában, ellenőrzésében, értékelésében.
 • Intézi, szervezi a tanulók tevékenységét, támogatja, segíti a diákönkormányzat munkáját.
 • Képviseli a diákság érdekeit.
 • Kulturális és szabadidős programokat szervez.
 • Gyakorolja a törvény által biztosított diákönkormányzati jogokat.
 • Vezetőt választ a DÖK élére.
 • Jogai:
 • Dönt:
 • saját működéséről és szerveinek hatásköréről,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 • az intézményi diákválasztmány képviselőiről,
 • Egyetértési jogot gyakorol:
 • a házirend elfogadásakor, módosításakor,
 • a tanulók kitűntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyeiben,
 • az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésekor az iskola és a diákönkormányzat közötti munkamegosztásban,
 • a tanulók nevelési célú – társadalmilag hasznos munkában való részvételében,
 • az iskolai versenyek, vetélkedők, szemlék meghatározásában.
 • Véleményezési jogot gyakorol:
 • az intézményi tankönyvjegyzék elfogadási folyamatában,
 • a könyvtár, a tagiskolai sportkör működési rendjének kialakításában,
 • a fakultációs programok megválasztásában,
 • a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 • tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor,
 • a választható tantárgyakról, a felkészítés szintjéről szóló tájékoztató kapcsán,
 • a tanulók nagyobb közösségét – két osztály létszámának megfelelő, kb. 50-60 főtérintő- kérdések meghozatalánál,
 • az iskola vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos eljárás során,
 • az iskola átszervezésével, feladatának, nevének megváltoztatásával összefüggő kérdésekben.
 • Javaslattevő jogköre van:
 • az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésben,
 • az iskola gazdálkodó szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel kötendő együttműködési szerződéseinek a tanulókat érintő dolgokban,
 • versenyek, rendezvények megszervezésében,
 • az iskola és környezetének esztétikájára vonatkozóan,
 • kirándulásokra, táborozásokra,
 • az iskola sajátos arculatának kialakítására.
  • Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás rendje

Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelőnek véleményezési joga van az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.

Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek (sportudvar, tornaterem, edzőterem), valamint sporteszközeinek használatát.

A tanulók igényei és a diákönkormányzat javaslatára eltérő időpontokban is szervezhetők foglalkozások, de azon hozzáértő felnőttnek (testnevelő tanár) jelen kell lennie.

 • A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

Az tagintézményt a külső kapcsolatokban a Centrum főigazgatója képviseli. A kapcsolattartásban közreműködnek az főigazgató-helyettesek, illetve a tagintézmény vezetői vagy az általuk megbízott személyek. Az eredményes oktató - nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal.

 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • partneriskolák
 • szülői szervezet
 • Gyermekjóléti Szolgálatok
 • Pedagógiai Szakszolgálatok, Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók
 • Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- Felnőttképzési Igazgatósága
 • Magyar (Csongrád Megyei) Kereskedelmi és Iparkamara
 • Munkaügyi Központ
 • Társadalmi szervezetek, Pedagógus Szakszervezet, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
 • Közalkalmazotti tanács
 • Nemzeti Pedagógus Kar
 • Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • Egyházak (karitatív tevékenységek)
 • Szakhatóságok
 • Nagy-, közép- és kisvállalatok, vállalkozások
 • Győri-díj Alapítvány
 • Dérisek a Dériért Egyesület

A felsoroltakon kívül további intézményi kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához nevelőtestületi döntés szükséges, amely meghatározza kapcsolat formáját és módját.

 

A duális képzés keretében a munkahelyi gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel és a kamarával (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) a gyakorlatioktatás-vezető tartja a kapcsolatot a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A gyakorlatioktatás-vezető a felelős a folyamatos kapcsolattartásért. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről rendelkezései alapján történik.

 

 • A szakmai munkaközösségek, teamek

A szakmai munkaközösségek szervezése köznevelési törvény előírásai szerint történik. A munkaközösségek élén munkaközösség vezető áll, feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása.

A tagintézményben működő munkaközösségek:

 • természettudományos
 • gépész
 • humán
 • elektronik
 • idegen nyelvi
  • 7.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége

A szakmai munkaközösségek feladatait az intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő.

A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják:

 • javítják a tagintézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,
 • fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,
 • végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését,
 • kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét,
 • összeállítják a tagintézmény számára az osztályozó, különbözeti, javító, érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, ezeket értékelik,
 • a tagintézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,
 • javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, a pedagógus-továbbképzés keretében szükséges szakmai továbbképzésekre,
 • támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját,
 • döntenek a munkaközösség vezető személyéről és a munkaközösség működési rendjéről,
 • döntenek az oktatáshoz felhasznált tankönyvek, segédanyagok megválasztásában, az egyes témakörök átcsoportosításában,
 • tapasztalatcseréken, továbbképzésen látottak - hallottak megbeszélése, ismertetése,
 • szakmai kiállításokat, bemutatókat szerveznek,
 • javaslatot adnak a könyvtárfejlesztésre.
  • 7.2. A szakmai munkaközösségek döntési és véleményezési jogköre

A szakmai munkaközösség dönt:

 • a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról;
 • a szakterületen a helyi tanterv kidolgozása, módosítása kérdéseiben;
 • az iskolai tanulmányi versenyekről;
 • saját működéséről és munkatervéről;
 • a vezetőjük megválasztásáról;
 • a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használnak.

Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően:

 • a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről;
 • tagjai munkájának értékelésében;
 • a pedagógiai program elfogadásához;
 • a felvételi követelmények meghatározásához;
 • a tantárgyfelosztásról;
 • szakszerű helyettesítések megoldásának elősegítésével kapcsolatosan.

A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést.
A munkaközösségi értekezletekről írásos emlékeztető készül.

 • 7.3. A szakmai teamek

Adott szakmai program, projekt életre hívására, megvalósítására, illetve a megvalósítás koordinálására alakulnak. A szakmai teamek a szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A team lehet állandó, de szerveződhet egyetlen projekt végrehajtására is.

A szakmai team vezetőit az igazgató bízza meg a szakmai team kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A szakmai team dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról.

A szakmai team tevékenysége:

 • Az adott szakmai program, projekt tervezése és összehangolása az intézményi pedagógiai programmal és az intézményi célkitűzésekkel, stratégiával.
 • Koordinálja és felügyeli az adott program megvalósulását, melyről rendszeres tájékoztatást nyújt az iskolavezetés, a nevelőtestület és érintett partneri kör számára.
 • Javaslatot tesz a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekre.
 • Innovációs program megvalósítása esetén gondoskodik a szakmai disszeminációról.

A szakmai team vezető feladata:

 • A szakmai program megvalósulására ütemtervet, feladattervet készít, mely alapján irányítja és koordinálja a szakmai team tevékenységét.
 • Irányítja és segíti a szakmai team résztvevőinek az adott program megvalósulását segítő szakmai fejlődését, az idevonatkozó szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, a továbbképzést.
 • Ellenőrzi a szakmai team tagjainak tevékenységét, javaslataival segíti a program, projekt megvalósulását.
 • Értékeli a szakmai team tagok munkáját, teljesítményét, a szakmai program, projekt megvalósulását.
 • Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a szakmai team tevékenységről.
  • A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.

Az intézmény nevelőtestülete feladatkörének részleges átadásával az alábbi közösségeket illetve bizottságot hozta létre:

 • közismeretet tanítók közössége
 • szakmai elméletet és gyakorlatot oktatók közössége
 • egy osztályban tanítók közössége
 • Fegyelmi Bizottság
  • 8.1. A közismereti és szakmai tárgyat tanítók közössége
 • döntési jogkörébe tartozik:
 • az adott közösség éves munkatervének meghatározása,
 • a felsőbb évfolyamra lépés feltételeinek meghatározása,
 • az osztályozóvizsgára való bocsátás feltételeinek megszabása.
 • véleményezési jogkörrel rendelkezik az adott közösség vonatkozásában:
 • a tanórán kívüli foglalkozások szervezésében,
 • a tantárgyfelosztás elfogadásában.
 • javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre.
 • A közösség a nevelőtestületi értekezleten ad tájékoztatást a hatáskörébe utalt ügyekről.
  • 8.2. Az egy osztályban tanítók közössége
 • összefogja és irányítja az osztályfőnök;
 • a fegyelmi eljárást és döntést a nevelőtestület által átruházott jogként gyakorolják az által, hogy részt vesznek az osztály tanulóinak fegyelmi ügyeiben, a fegyelmi bizottság munkájában;
 • az egy osztályban tanító pedagógusok jogai:
 • magatartási és szorgalmi jegy megállapítása,
 • a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntés,
 • a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása,
 • az osztályközösségek jogkörébe tartozó kérdéseket véleményezi,
 • az egy osztályban tanító pedagógusok javaslattevő joga kiterjed az osztály életével kapcsolatos minden kérdésre (ösztöndíj, jutalmazás, segélyezés, üdültetés, kirándulás, stb.).
 • A közösség nevelőtestületi vagy osztályozó értekezleten vagy az osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten ad tájékoztatást a hatáskörébe utalt ügyekről.
  • 8.3. A Fegyelmi Bizottság
 • tagintézményi szintű;
 • jogköre a nevelőtestület fegyelmi jogkörének átruházásán alapul;
 • az osztályban tanító tanárok közreműködésével a hatályos jogszabályok, és a házirend alapján hozza meg a fegyelmi határozatokat;
 • munkáját a hatályos jogszabályok szerint végzi;
 • tagjai:
 • a fegyelmi bizottság elnöke (a nevelőtestület választott delegáltja);
 • a tagintézmény két vezetője;
 • a tanuló osztályfőnöke;
 • szakképző évfolyamon iskolai tanműhelyben tanuló diák esetén a szakoktatója;
 • a diákönkormányzat delegált képviselője;
 • meghívottként az osztály diákközösség képviselője.
 • A fegyelmi bizottság a jogszabályok, helyi szabályzatok szerint végzi munkáját. Az üléseket az elnök hívja össze és szabályszerűen értesíti a résztvevőket, gondoskodik a bizottság munkájának előkészítéséről, dokumentálásáról.

A fegyelmi eljárás után a fegyelmi határozatról az igazgató a Centrum illetékes munkatársát értesíti. A tanév során lefolytatott fegyelmi eljárások eredményeit az igazgató a félévi és év végi beszámolójában rögzíti.

 • Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Az iskola életében mind a spontán módon kialakult, mind a tudatosan kialakított hagyomány fontos szerepet tölt be. Értékeket őriz, sajátos arculatot teremt, segíti a szakmai, iskolai kötődést.

 

 

 • 9.1. A tagintézmény jelképei
 • zászló: a sötétkék alapot sárga rojt keretezi. Középen az iskolában folyó tanítás jellegére utalva szürke selyemből egy fogaskerék – benne egy centrifugál szabályozó - szimbolizálja a gépészetet, ezen egy vörös villám fut végig, az elektromosságtanra utalva. Fölül, sárga hímzéssel, az iskola neve (Déri Miksa Ipari Szakközépiskola), a zászló alján pedig Az iparoktatás szolgálatában felirat olvasható. A lobogó hátoldala fehér, melyen - sötétkék hímzéssel - fölül az adományozó neve (DÉMÁSZ RT.), középen a cég emblémája, alul pedig az adományozás időpontja (1994) szerepel. A végzős tanulók a ballagási ünnepélyen adják át a követő évfolyamnak.
 • címer: átlósan színezett kék-piros pajzs, melynek közepén egy félkörben, fehér alapon, az iskola épületének rajza látható. A körív rajzolata fogaskereket mintáz. Alatta az iskola alapításának évszáma (1894) olvasható. A pajzs felső részén a Déri Miksa felirat helyezkedik el.
  • 9.2. Iskolai ünnepségek
 • Tanévnyitó ünnepség: az első tanítási napon kerül megrendezésre
 • Szalagavató ünnepség és bál, melyen a végzős tanulókon kívül hozzátartozóik és tanáraik vesznek részt.
 • Ballagási ünnepség, melyre meghívó készül a ballagók és az iskolai nevelőtestület névsorával. Az alsóbb évfolyamok közreműködnek az ünnepi műsorban.
 • Tanévzáró ünnepség: a szorgalmi idő után, az igazgató által kijelölt időpontban tartandó.
  • 9.3. Iskolai megemlékezések
 • Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.): megemlékezés osztályfőnöki órán vagy iskolarádión keresztül.
 • Október 23., nemzeti ünnep: központi megemlékezés az ’56-os forradalomról és szabadságharcról, a Magyar Köztársaság kikiáltásáról.
 • Megemlékezés névadónk születésnapjáról (október 27.): Déri Miksa mellszobrának megkoszorúzása az aulában.
 • A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február 25.): megemlékezés osztályfőnöki órán vagy iskolarádión keresztül.
 • Március 15., nemzeti ünnep: központi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
 • A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 15.): megemlékezés osztályfőnöki órán vagy iskolarádión keresztül.

Az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken ünneplő öltözetben kell megjelenni. Az ünnepi öltözet: sötét szövetnadrág /szoknya és fehér ing, illetve öltöny.

Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időpontját a tanév rendje alapján az iskola éves munkaterve határozza meg. A rendezvények szervezésével, az ünnepi műsor összeállításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a felelősök megnevezésével a munkaterv határozza meg.

 • 9.4. Hagyományos rendezvények
 • Gólyapróba: az elsős tanulók bevezetése a déris diákéletbe.
 • Sportnap: nagyszabású, közös rendezvény más középiskolákkal.
 • Diákkarácsony: karácsonyfa állítása, amely mellett a téli szünet előtti utolsó napon műsort adnak a tanulók.
 • Diáknap: a Diákönkormányzat által szervezett sport-, kulturális és szórakoztató esemény.
  • 9.5. Az iskolavezetés és a tantestület által gondozott hagyományok
 • a végzős tanulók tanáraiknak szerenádot adnak;
 • a ballagó évfolyamról minden évben tabló készül, ami az iskola folyosóján kerül elhelyezésre;
 • Ballagási ünnepség: ezen ünnepélyen adják át a 12. évfolyamos tanulók az iskolazászlót és az iskola jelképeit a 11. osztályosoknak. A végzős tanulók emléktarisznyát kapnak, melybe a hagyományos jelképeken kívül az iskoláról készült fénykép is belekerül, a nevelőtestület tagjainak aláírásával.
 • Győry-díj odaítélése a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakból kiemelkedő eredményt elért tanulóknak. A felterjesztés az osztályfőnökök és szaktanárok feladata. A döntés a Győry-díj Alapítvány Alapító Okirata szerint történik, melyre a mindenkori kuratórium jogosult. A jutalmakat hagyományosan a ballagási ünnepélyen adjuk át.
 • a tanulmányi, sport és egyéb versenyeken eredményt elért tanulók nevét az iskola összes diákjával ismertetni kell a folyosón elhelyezett tablón. Bármely területen kiváló eredményt elért tanulók iskolai ünnepélyen veszik át jutalmukat. Az iskola tanulói által nyert versenydíjakat jól látható helyen kell elhelyezni.
 • Jeles évfordulókon iskolai évkönyvet jelentetünk meg.
 • Iskolatörténeti és minden az iskolával kapcsolatos emléket gyűjtünk, melyek időszaki kiállítás anyagát képezik.
 • Az iskolarádió naponta működik.
 • Minden tanév végén nevelőtestületi összejövetelt rendezünk.
 • Tantestületi kirándulást évente, illetve igény szerint szervezünk.
  • Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje
   • Iskolaorvos

Az iskolaorvost az Ifjúsági Rendelőintézet főorvosa bízza meg. Munkájának tárgyi feltételeit az iskola biztosítja. Rendelési ideje: péntek 7:30-13:30-ig.

Feladata:

 • Ellátja a tanulók felvétele előtti alkalmassági vizsgálatot.
 • Elvégzi a tanulók egészségi állapotának szűrését (tisztasági, higiéniai állapot felmérése).
 • Végrehajtja az életkorhoz kötött és a kampány oltásokat.
 • Elbírálja a testnevelési felmentéseket, ezekről nyilvántartást vezet, és azt az igazgató és a testnevelést tanítók rendelkezésére bocsátja.
 • Részt vesz a munkavédelmi bejárásokon, és javaslatot tesz az iskola higiénés feltételeinek javítására.
 • Közreműködik az egészségügyi felvilágosító munkában.
 • Munkakapcsolatot tart a gyakorlati oktatást biztosító gazdálkodó szervezetek üzemorvosaival.
 • Megszervezi évente egy alkalommal a szemészeti vizsgálatokat.
 • Ha szükséges, akkor a szűrővizsgálatokra tanítási órákon is sor kerülhet. Az időpontokat az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetni kell. Külső szakorvosi vizsgálatokra csak tanítási időn kívül küldhetők a tanulók.

 

 

 • Fogászati szűrés
 • évente kell végezni tanítási időben
 • helye: az iskola fogászati rendelője
 • a felügyeletet az adott tanítási órát tartó pedagógus látja el.
  • Védőnő
 • az iskolaorvos munkáját segíti
 • vezeti a nyilvántartásokat, esetenként szűrést, felvilágosító előadásokat tart
 • közvetlen kapcsolatban áll a nevelési igazgatóhelyettessel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, az osztályfőnökökkel és a testnevelőkkel.
  • Intézményi védő-óvó előírások
 • A tanulók év elején balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, melyet az osztályfőnök tart és a tanulók aláírásukkal igazolnak.
 • Az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik.
 • Gyakorlati képzés esetén a gyakorlati foglalkozást tartó oktató tartja a speciális munkavédelmi előadást.
 • Gyereket ért baleset esetén az ügyeletes tanár értesíti a vezetőség egy tagját, aki intézkedik a tanuló megfelelő ellátásáról és a baleset jelentéséről.
 • Az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége a nem megfelelő magatartásra felhívni a tanuló figyelmét, valamint a tanuló balesetveszélyes tevékenységének haladéktalan megszüntetéséről gondoskodni.
 • A tűzriadó és bombariadó tervet jól látható helyen ki kell függeszteni.
 • Az iskola létesítményei csak tanári felügyelettel használhatók.

A tanuló az iskolában számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb eszközt, berendezést csak a szaktanár felügyeletével használhat. A szaktanár felügyelete mellett sem használható azonban olyan eszköz, berendezés, amelyet jogszabály vagy az eszköz, berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít.

Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi szünetekben és iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűz- és balesetvédelmi előírások betartatásáért.

 

 

 • Az intézmény dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

 • a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia.
 • a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.
 • minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell a tagintézmény igazgatójának.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie.

 • A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
 • Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének kikell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
  • A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a jogszabályok alapján:
 • A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
 • 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványt meg kell küldeni a jogszabály által meghatározott hatóságoknak. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
 • A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a Centrumnak.
 • A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
 • Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
  • Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

A megszokott munkarendtől eltérő, váratlan eseményről az azt érzékelőnek értesítenie kell az ügyeletes vezetőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben közvetlen életveszély áll fenn, úgy kell megszervezni az intézkedéseket, hogy az emberélet veszélyeztetettsége minél hamarabb megszűnjön. Szükség esetén gondoskodni kell az épület kiürítéséről, és a hivatalos szervek értesítéséről.

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a Tűzvédelmi szabályzat előírásai szerint kell elvégezni.

Bombariadó esetén a bejelentést fogadó munkatárs azonnal köteles a tagintézmény vezetőjét vagy a helyettesítési rend szerint őt helyettesítő munkatársakat értesíteni, akik gondoskodnak a rendőrség értesítéséről és az épület kiürítéséről. Bombariadó esetén a kieső tanulmányi időt az intézmény vezetőségének döntése által meghatározott időpontban be kell pótolni.

Minden rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Centrum értesítendő.

 • A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

 • Tehetséggondozó foglalkozás az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását segíti. A foglalkozásra történő jelentkezés önkéntes.
 • Felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra és az SNI-s fejlesztési foglalkozáson való részvételre a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik, szakértői bizottsági véleményük alapján szakértők bevonásával a szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon önkéntes. Az egyéni és fejlesztő foglalkozásokon való részvétel kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
 • A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
 • Diákkörök: iskolaújság, iskolarádió, művészeti csoport.
 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
 • Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Igény esetén az iskolai alapítványoktól támogatás igényelhető. Ha a tanítási napra szervezett osztálykiránduláson a diák nem vesz részt, meg kell jelennie a számára kijelölt tanítási órákon.
 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – amennyiben azok költségekkel járnak, és nem tanítási időben szerveződnek – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi lehetőségeihez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

A foglalkozások célja az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítása nem tanórai keretek között szervezett foglalkozások keretében. A foglalkozások időkerete a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül meghatározásra.

 • Az iskolai tankönyvellátás rendje

Jogszabályi háttér:

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  2019. évi LXXX. tv. a szakképzésről
 • 1092/2019 (III. 8.) Korm. határozat a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről
 • 1431/2019 (VII. 26.) Korm. határozat a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról
 • évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
 • 12/2020 (II. 7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatása, megszervezése és a tankönyvek vételárának beszedése a Könyvtárellátó feladata.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős, aki

 • először a Fenntartóval egyeztet.
 • évenként megbízást ad a tankönyvfelelősi teendők végzésére.
 • megállapodást köt a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal, amelynek tartalmaznia kell:
 • a felelős dolgozók feladatait,
 • a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.
 • megállapítja az ingyenes tankönyvre jogosultak számát,
 • megszervezi az iskolai tankönyvellátás menetét,
 • a tankönyvrendelés, kiosztás, elszámolás helyi rendjét.

Egyetértési jogot gyakorol:

 • iskolai diákönkormányzat.

A tankönyvfelelős részt vesz a helyi feladatok ellátásában, aki a mindenkori érvényes jogszabályok, helyi szokások szerint jár el.

 • előkészíti a tankönyvrendelést,
 • koordinálja a tankönyvrendeléssel kapcsolatos összes tevékenységet,
 • együttműködik a Könyvtárellátóval,
 • elvégzi a tankönyvosztással kapcsolatos feladatokat.

A munkamegosztásában az alábbi szereplők vesznek még részt:

 • Szakmai munkaközösségek:a mindenkori tananyagoknak megfelelő tankönyvek kiválasztása a korábbi tapasztalatok figyelembevételével.
 • Osztályfőnöki munkaközösség: felméri az ún. „ingyenes” tankönyvkérők körét, jogosultságukat. Ügyelnek a határidők, fizetési fegyelem, stb. tanulók általi betartására.
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus: ellenőrzi az ingyenes tankönyvet kérők jogosultságát.
 • Az iskolai könyvtáros tanár: elvégzi az ún. „ingyenes” tankönyvek bevételezését, kölcsönzését, az oktatást segítő kiadványok beszerzését.
 • A gazdasági iroda: biztosítja az ún. „ingyenes” tankönyvek pénzügyi hátterének ügyintézését.
 • A szülő: dönt, hogy honnan szerzi be a szükséges tankönyveket.
 • Az iskolában kapott ún. „tankönyvigénylő” lap segítségével megrendeli a Könyvtárellátótól a szükséges tankönyveket.
 • Elegendő példányszám esetén az iskolai könyvtárból kölcsönöz.
 • Egyéb forrásból szerzi be.

A tankönyvrendeléseket a törvény által előírt időben teljesítjük.

 • 10-12. és 14. évfolyam: április 30.
 • évfolyam: június 30.
 • évfolyam (augusztusban alakuló osztályok): szeptember 8.
  • Egyéb szabályok
   • Tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek

Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák (érettségi és szakmai vizsgák) lebonyolításának, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos helyi vizsgák lebonyolításának rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza. A helyi vizsgák az alábbiak:

 • osztályozó,
 • különbözeti,
 • javító,
 • tantárgyi szintfelmérő.

A helyi vizsgák időpontjait az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetésért és a vizsga szabályos lebonyolításáért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök, illetve záróvizsgák esetén a jegyző írja be törzslapba és a bizonyítványba.

 • A szociális támogatás elvei

Odaítélése a források függvénye. A támogatási igényt az osztály-diákbizottság és az osztályfőnök előzetesen véleményezi a rászorultság figyelembevételével. Az összegyűjtött igények alapján az IDB dönt a támogatás formájáról és mértékéről. A személyre szóló döntések az igazgató egyetértésével teljesíthetők. Támogatási formák: segély, ebédmegváltás, kollégiumi elhelyezés, tanszer, tankönyv biztosítása, ruházati támogatás, stb. A támogatások odaítélésére novemberben kerül sor. Rendkívül indokolt esetben más időpontban is nyújtható támogatás. A támogatottak listáját a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusnak át kell adni. Javaslattal ők is élhetnek.

 • A tanulói jogviszony

A közoktatási intézménybe felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. Tanuló átvételének formájáról, az esetleges különbözeti vizsgáról az iskola igazgatója dönt, erről írásban értesíti a jelentkezőt, kiskorú jelentkező esetén annak gondviselőjét.

Az iskola az általános felvételi eljárás során alkalmazott követelményeket a pályaválasztási tájékoztatóban teszi közzé.

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre, amelyhez be kell mutatni az előírt végzettséget igazoló dokumentumokat, szakképző évfolyamok esetén a gazdasági szereplők fogadónyilatkozatát (kivéve tanműhelyes képzés) és az orvosi alkalmasság meglétét igazoló iratot. A fentiek hiányában a tanulói jogviszony létesítése megtagadható.

 • Az intézményi reklámtevékenységről

A Centrum főigazgatójának, a tagintézmény igazgatójának jóváhagyásával az intézmény tevékenységéről, képzési kínálatáról jelenhetnek meg reklámanyagok. Hirdetési csatornák:

 • a felvételi tájékoztató kiadványok,
 • a városi, megyei vagy országos terjesztésű sajtókiadványok.

Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó PR tevékenységet a tagintézmény vezetőjének engedélyével végezhetnek a tantestület tagjai. Az engedélyezés az adott tárgykörben nyilatkozattételének engedélyezését is jelenti.

Az intézményben reklámhordozó csak a tagintézmény vezetője engedélyével helyezhető ki! Az engedély kiadása írásban (esetleg a plakátra tett aláírással, bélyegzővel) történik. Az intézmény/tagintézmény vezetője az engedély visszavonására bármikor jogosult.

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes, vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. Az intézményben megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a tanulónak szól, és a következő tevékenységekkel kapcsolatos:

 • egészséges életmód,
 • környezetvédelem,
 • társadalmi tevékenység,
 • közéleti tevékenység,
 • kulturális tevékenység.

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái módjai:

 • az intézményi rádió,
 • újságok terjesztése, hirdetmények elhelyezése
 • szórólapok, plakátok,
 • szóbeli tájékoztatás.
  • Az alkalmazottak munkarendje

A köznevelésben alkalmazottak körét, az alkalmazás szabályait a nemzeti köznevelési törvény rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseivel. A szakmai munkát végző pedagógusok mellett a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetve vagy közvetlenül segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. A gazdasági csoport dolgozóinak munkáját, a titkárság, az oktató-nevelő munkát segítők és a funkcionális feladatokat ellátók munkarendjét külön munkaköri leírás rögzíti. A munkavállalók munkavégzésének időtartamát az általuk vezetett jelenléti ív, illetve munkaidő-nyilvántartás rögzíti.

A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok betartásával – a gazdasági csoportvezető állapítja meg az igazgató jóváhagyásával. A munkarend kialakításánál a feladatok szabályszerű, hatékony, racionális és zökkenőmentes ellátását, a dolgozók egyenletes terhelését, a szükséges szakmai felkészültséget és az alkalmasságot kell figyelembe venni.

Az alkalmazottak távolmaradásukról előzetesen kötelesek értesíteni a közvetlen felettes vezetőjüket. A távollévők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést.

A munkavégzés teljesítése a tagintézmény vezetője által kijelölt munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

A tagintézménynél hivatali titoknak minősülnek:

 • a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő minden adat, információ
 • a tagintézmény gazdálkodásával, belső működésével kapcsolatos adatok, információk
 • a munkavállalóknak munkaviszonnyal, munkavégzéssel kapcsolatos adataik, és tevékenységeik.
  • Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
   • Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az adminisztrációs feladattal megbízott vezetők, ügyintézők alkalmazhatják a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

 • az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 • az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 • a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 • az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.

 • Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje

Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása – ideiglenesen – az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését.

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt a pedagógus mellett a tagintézmény igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni.

Féléves gyakorisággal, a félév/tanév értékeléséhez kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek.

A tanév végén a digitális napló elektronikusan tárolt tartalmát ki kell nyomtatni és papír alapú törzslapot kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben.

 • A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.

A fegyelmi eljárás megindításáról a tagintézmény igazgatója és az osztályfőnök dönt. A fegyelmi döntés meghozatala a nevelőtestület jogköre, amelyet állandó vagy alkalmi bizottságra delegálhat. A fegyelmi bizottság működése tagintézményi szabályozás alapján történik.

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amennyiben azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, valamint a Centrum illetékes munkatársának.

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.

 • Munkaköri leírás minták
  • Szaktanár munkaköri leírás mintája

Ellátandó feladatok:

 • A tanítási tevékenységét megtervezi tantárgyanként, évfolyamonként, egész tanévre.
 • A tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozásokat (szakkör, felzárkóztatás, verseny-előkészítés, stb.) megtervezi foglalkozásonként, egész tanévre illetve a foglalkozás egész tartamára.
 • Gondoskodik a tanításhoz szükséges eszközökről, alkalmazza az intézmény informatikai eszközeit.
 • A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.
 • Szakmai ismereteit gyarapítja szervezett továbbképzésen való részvétel útján (részvétel a hétévenkénti továbbképzésen).
 • Gondoskodik az általa használt helyiségek (tantermek, szertárak, irodák) rendjéről.
 • Az intézményvezető által kijelölt helyiséget (helyiségeket) leltárilag átveszi.
 • Gondoskodik a tanulók és a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
 • Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, erkölcsi normákat.
 • Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében.
 • A tanítási órákat a csengetési rendnek megfelelően, pontosan tartja. (kezdés és befejezés)
 • A tanulói teljesítményeket folyamatosan követi, osztályzatok megállapításával rendszeresen értékeli.
 • Gondoskodik a tanulók otthoni feladatainak kitűzéséről.
 • Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.
 • Az intézményvezető utasítása alapján ellát pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs tevékenységet.
 • Együttműködik a szülőkkel, fogadja a szülők iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé.
 • Tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről fogadóórán illetve szülői értekezleten.
 • Részt vesz a nevelőtestületi értekezleten, egyéb az oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen.
 • Szükség esetén közreműködik a tanulói fegyelmi eljárásban.
 • Gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
 • Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi.
 • Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti.
 • Segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását.
 • Segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását.
 • Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját.
 • Figyelembe veszi a tanuló sajátos nevelési igényét.
 • Tájékoztatja az intézményvezetőt illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.

Közreműködik:

 • a nevelőtestület munkájában,
 • az iskola kulturális életének szervezésében (pl. ünnepélyek szervezése, lebonyolítása)
 • az iskolai sportversenyek lebonyolításában,
 • a tanulók felügyeletének ellátásában (pl. ügyelet óraközti szünetekben, tanulmányi kiránduláson),
 • kiírásnak megfelelő helyettesítések ellátásában,
 • tanulmányi versenyek lebonyolításában (pl. felügyelet biztosítása),
 • a szakterületnek megfelelő szakmai munkaközösség tevékenységében,
 • az iskola honlapjának aktuális tartalommal való feltöltésében,
 • az iskolai leltározás elvégzésében.

A munkakörből adódó jogok:

 • a nevelési ill. pedagógiai program alapján a nevelés és tanítás módszereit szabadon megválassza;
 • a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, segédleteket, oktatási eszközöket;
 • irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, teljesítményét;
 • a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési ill. pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat;
 • személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;

 

 

 • Szakoktató munkaköri leírás mintája

Ellátandó feladatok:

 • A tanítási tevékenységét megtervezi tantárgyanként, évfolyamonként, egész tanévre.
 • A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.
 • Követi a szakterületéhez tartozó területek technikai, technológiai fejlődését.
 • Szakmai ismereteit gyarapítja szervezett továbbképzésen való részvétel útján (részvétel a hétévenkénti továbbképzésen).
 • Tevékenységét a szakképzést intézményen belül irányító vezető útmutatása szerint, a többi szakképzésben résztvevő (elméleti és gyakorlati képzést nyújtó) munkatársaival együttműködve végzi.
 • Részt vesz a szakképzési területéhez kapcsolódó megbeszéléseken, értekezleteken.
 • Felelős a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek (helyiség, eszközök, anyagok) folyamatos rendelkezésre állásáért, e témában folyamatosan kapcsolatot tart feletteseivel.
 • Részt vesz a szakmai oktatáshoz kapcsolódó tárgyi feltételek (helyiség, eszközök) fejlesztési, karbantartási tervének kidolgozásában.
 • Segíti a szakmai oktatással kapcsolatos követelmény és vizsgáztatási rendszer kidolgozását, a vizsgák lebonyolítását.
 • Előkészíti és lebonyolítja a szakképző évfolyamok vizsgáit, részt vesz a gyakorlati vizsgafeladatok kidolgozásában.
 • Alkalmazza az intézmény informatikai eszközeit.
 • Gondoskodik az általa használt helyiségek (tantermek, szertárak, irodák, műhelyek) rendjéről, fejlesztéséről.
 • Közreműködik a tanműhelyi munkafeladatok műszaki előkészítésében.
 • Közreműködik a tanműhely gazdaságos működését, anyag, szerszám és energia felhasználását eredményező oktatási tevékenységek és módszerek kimunkálásában.
 • Az intézményvezető által kijelölt helyiséget (helyiségeket) leltárilag átveszi.
 • A foglalkozásokat rögzített időbeosztásnak megfelelően, pontosan tartja. (kezdés és befejezés)
 • A tanulói teljesítményeket folyamatosan követi, a tanulói munkanaplókat figyelemmel kíséri osztályzatok megállapításával rendszeresen értékeli.
 • Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.
 • Elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs tevékenységet.
 • Gondoskodik a tanulók és a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
 • Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.
 • Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében.
 • Együttműködik a szülőkkel, fogadja a szülők iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé.
 • Tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről fogadóórán illetve szülői értekezleten.
 • Részt vesz a nevelőtestületi értekezleten, egyéb az oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen.
 • Szükség esetén közreműködik a tanulói fegyelmi eljárásban.
 • Munkavédelmi, baleset megelőzési teendőket folyamatos ellátja.
 • Gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődésről.
 • Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi.
 • Segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását.
 • Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját.
 • Figyelembe veszi a tanuló sajátos nevelési igényét.

Közreműködik:

 • a nevelőtestület munkájában,
 • gondoskodik az iskola honlapjának folyamatos aktualizálásáról,
 • az iskola kulturális életének szervezésében (pl. ünnepélyek szervezése, lebonyolítása)
 • az iskolai sportversenyek lebonyolításában,
 • a tanulók felügyeletének ellátásában (pl. ügyelet óraközti szünetekben, tanulmányi kiránduláson),
 • kiírásnak megfelelő helyettesítések ellátásában,
 • tanulmányi versenyek lebonyolításában (pl. felügyelet biztosítása),
 • a szakterületnek megfelelő szakmai munkaközösség tevékenységében,
 • az iskolai leltározás elvégzésében.

A munkakörből adódó jogok:

 • a nevelési ill. pedagógiai program alapján a nevelés és tanítás módszereit szabadon megválassza;
 • a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, segédleteket, oktatási eszközöket;
 • irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, teljesítményét;
 • a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési ill. pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat;
 • szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában;
 • személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
  • Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás mintája

A kiegészítő munkakör megnevezése: osztályfőnök

Közvetlen felettese: iskolavezetés kijelölt tagja

Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő.

 • A főbb tevékenységek összefoglalása
 • feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak,
 • feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
 • javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,
 • a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg,
 • részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
 • kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítványok, stb.
 • vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,
 • előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási tervet,
 • felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
 • kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály diákönkormányzati vezetőségével,
 • biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyűlésen való részvételét,
 • folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,
 • az osztályozó értekezletet megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom jegyére,
 • előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében,
 • közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában,
 • részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban,
 • minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira,
 • közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanulóinak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését
 • folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására,
 • minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusnak a hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitálisnaplóba,
 • folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat,
 • a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
 • Ellenőrzési kötelezettségei
 • figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,
 • a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,
 • a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén,
 • a házirend előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,
 • az osztályozó értekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.
 • Különleges felelőssége
 • felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
 • bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,
 • maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,
 • bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,
 • a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.
 • Pótléka
 • a jogszabályban szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék.
  • A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett szempontok szerint – minden naptári év első és második félévét megelőzően osztja szét az iskola intézményvezetője a tagintézmények igazgatóitól érkezett javaslatok alapján. A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább megfelelnek az alábbiaknak:

 • Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:
 • sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,
 • órai munkáját magas színvonalon végzi,
 • eredményesen készíti föl diákjait az érettségire és a felvételire,
 • szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben,
 • aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,
 • rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában,
 • kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,
 • tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet,
 • eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez.
  • Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz:
 • részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében,
 • részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében,
 • részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú munkájában.
  • Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladatait eredményesen végzi:
 • hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába,
 • befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,
 • folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat.
  • Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:
 • következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és konzekvensen megköveteli,
 • eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,
 • jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat,
 • adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi,
 • e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befejező kollégák munkájának értékelése.
  • Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz:
 • rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon rendszeresen megjelenik,
 • érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak szervezésében,
 • részt vesz az iskola arculatának formálásában,
 • tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez.

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből létszámarányosan részesedhetnek az iskola nem pedagógus dolgozói.  A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítését követő első évben nem adható kereset-kiegészítés a munkavállalónak.

Egy esztendőre kizárhatja az intézmény vezetője a kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:

 • akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,
 • akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő végzése következtében – feljegyzésben rögzítette a tagintézmény igazgatója,
 • ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége.

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok alapján történhet.

 • Az SZMSZ és a Pedagógiai Program elérhetősége

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja megtekinthető illetve arról felvilágosítás kérhető:

 • az iskola irattárában;
 • a tagintézmény könyvtárában;
 • a tagintézmény vezetőjénél;
 • az iskola honlapján: http://www.deimiksa.hu

 

 

Záradék

Nyilatkozat

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevelőtestülete egyhangúlag elfogadta

Szeged, 2019. augusztus 29.

 

 

……………………………………………

Vargáné Szőke Márta

igazgató

 

Nyilatkozat

A Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szülői Szervezetének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, a Szervezeti és Működési Szabályzatot változtatás nélkül elfogadtuk.

Szeged, 2019. augusztus 30.

 

 

……………………………………………

a Szülői Szervezet képviselője

 

Nyilatkozat

A Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, a Szervezeti és Működési Szabályzatot változtatás nélkül elfogadtuk.

Szeged, 2019. augusztus 30.

 

 

 

 

……………………………………………

a Diákönkormányzat elnöke

 

 

Az SZMSZ hatálybalépése

Jelen SZMSZ a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójának jóváhagyásával lép hatályba.

Szeged, 2019. augusztus 30.

 

 

……………………………………………

Vargáné Szőke Márta

igazgató

Jóváhagyási záradék

A Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

Szeged, 2019. augusztus 31.

 

 

……………………………………………

Erdélyi Margit

főigazgató

 

 

MELLÉKLETEK

 1. Szervezeti ábra

 

 

 

 

 1. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskola könyvtára az intézmény működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

A könyvtár SZMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája Szervezeti és Működési Szabályzatának része.

Összeállítása az alábbi alapdokumentumok alapján történt:

 • 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet: Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 22/2013 (III.22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
 • évi CXL. évi törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
 • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok

 • A könyvtár neve: Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája
 • A könyvtár címe, telefonszáma: 6724 Szeged, Kálvária tér 7., 62/426-955
 • Fenntartója: Szegedi Szakképzési Centrum
 • A könyvtár jellege: zárt (csak az iskola dolgozói, tanulói vehetik igénybe)
 • Szakmai kapcsolatok: A könyvtár tagja a Csongrád megyei iskolai könyvtárhálózatnak, szakmai érdekvédelmi szervezete a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete. A könyvtár kapcsolatot tart a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral és az SZTE Klebelsberg Könyvtárral.
 • A könyvtár elhelyezése: A könyvtár állománya 4 teremben került elhelyezésre.
 • terem: szabadpolcos kölcsönzői tér és olvasóterem, itt történik a számítógépes kölcsönzés
 • terem: tankönyvtár
 • és 308. terem: könyvraktár
 • A könyvtár használata: ingyenes
 • A könyvtár bélyegzője: Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája KÖNYVTÁRA (ovális)
 • Nyitvatartási idő: A nyitva tartás és a kölcsönzési idő minden tanév elején a könyvtár munkatervében kerül megállapításra.
  • Az iskolai könyvtár feladatai
   • Alapfeladatok:
  • az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott oktatási és nevelési célok segítése,
  • gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
  • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
  • az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
  • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
  • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
  • tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
  • hozzájárulás a tanulók olvasóvá neveléséhez.
   • Kiegészítő feladatok:
  • tanórán kívüli könyvtárhasználatra épülő foglalkozások tartása, könyvtári programok szervezése (pl. író-olvasó találkozó, vetélkedő, szakkör, irodalmi est, ismeretterjesztő programok stb.),
  • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
  • tájékoztatás nyújtása más könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
  • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
  • részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
  • Az iskolai könyvtár állományának alakítása (gyűjteményszervezés)

A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően fejleszti gyűjteményét – az iskola tanárainak és diákjainak igényeit figyelembe véve – a gyűjtőköri szabályzat alapján.

A könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket ajándékba sem fogadja el. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.

A gyarapításra fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős, ezért hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki sem vásárolhat.

Az állomány apasztása a gyarapítással egyenrangú feladat, együtt képezik a gyűjteményszervezés folyamatát. Az állományból folyamatosan, évente legalább egy alkalommal kivonásra kerülnek az elavult, megrongálódott könyvek.

 • Az állomány feltárásával kapcsolatos feladatok

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai és tartalmi leírását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet. A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait és biztosítsa a visszakereshetőséget.

A könyvtárba érkező dokumentumokat a könyvtáros szabályszerűen bevezeti az egyedi leltárkönyvbe.

A könyvtár anyagának feldolgozása a Szirén Integrált Könyvtári rendszer segítségével történik.

A könyvtár állománya részben szabadpolcon, raktári rendben található, részben külön helyiségben, raktárban került elhelyezésre.

 • Az állomány védelme, ellenőrzése

A könyvtári állományért a könyvtáros tanár tartozik felelősséggel. A könyvtári rend védelme, a raktári rend biztosítása a könyvtáros feladata.

Az állomány ellenőrzésének elrendelése az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik.

A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet stb.).

 • Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
 • Könyvtárhasználati órák helyszíne.
 • Forrásalapú tanórák helyszíne, ahol a diákok megtanulják az önálló tanulás, az információkeresés- és felhasználás módszereit.
 • Tanulási helyszín, közösségi tér.
 • Biztosítja a helyben olvasás lehetőségét.
 • Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
 • Állományát (segéd- és kézikönyvek kivételével) kölcsönzi.
 • Biztosítja a dokumentumokat a tanítási órákhoz, órára való felkészüléshez, tanuláshoz.
 • Hozzáférhetővé teszi az iskolatörténeti dokumentumokat.
 • Kérésre bibliográfiát készít, irodalomkutatást végez, a szakmai információkat eljuttatja a szaktanárokhoz.
 • Az iskola működési alapdokumentumainak nyilvánosságát biztosító hely.
 • Vezeti a könyvtári dokumentációt (nyilvántartás, beszámoló, munkaterv, statisztika).
 • Gondoskodik az állomány és a könyvtár védelméről.
 • Biztosítja számítógépes informatikai szolgáltatások elérhetőségét.
 • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
  • A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
   • A könyvtár a pedagógiai programban meghatározott céloknak megfelelően gyűjti anyagát az alábbiak szerint:
  • az intézményi tananyaghoz szükséges dokumentumok
  • közismereti tárgyak (magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének, rajz, testnevelés, osztályfőnöki)
  • szakmai tárgyak (gépészet, informatika, elektrotechnika-elektronika)
  • versenyekhez és a szakköri munkához szükséges dokumentumok
  • pedagógiai szakirodalom a középfokú oktatáshoz
  • az oktatást segítő módszertani anyagok
  • periodikák
  • multimédiás dokumentumok (AV, VHS, CD, DVD)
  • tartós tankönyvek
   • A gyűjtőkörbe tartozó állományegységek:
  • Kézikönyvek

általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák

teljességgel,

1-1 példány

a gépészet, informatika, elektrotechnika, elektronika szaklexikonjai és enciklopédiái

teljességgel,

1-1 példány

az egyéb tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet összefoglalói

teljességre törekvően,

1-1 példány

adattárak, atlaszok

válogatva,

1-1 példány

magyar nyelvű szótárak

teljességre törekvően,

1-10 példány

idegen nyelvű egynyelvű szótárak (angol, német)

válogatva,

1-3 példány

többnyelvű szótárak (főleg angol és német)

teljességre törekvően,

1-10 példány

 • Ismeretközlő művek

az érettségi és OKJ-vizsgák követelményeinek megfelelő ismeretterjesztő művek

teljességre törekvően,

szaktanárok által jelzett példányszámban

a többi oktatott tantárgyhoz kapcsolódó ismeretterjesztő művek

válogatva,

1-2 példány

egyes tantárgyak kiegészítő irodalma (pl. filozófia, vallás, néprajz, mentálhigiéné, környezetvédelem)

válogatva,

1-2 példány

versenyekre való felkészülést, szakköri munkát segítő kiadványok

válogatva,

1-2 példány

érettségi feladat- és szöveggyűjtemények

válogatva,

10-30 példány

történelem, tudományok és művészetek nagy alakjairól szóló művek, művészeti albumok

válogatva,

1-2 példány

egyéni érdeklődéshez kapcsolódó népszerű ismeretterjesztő művek (pl. csillagászat, biológia, sport, elsősegélynyújtás)

erősen válogatva,

1-1 példány

helytörténet, helyismereti kiadványok, térképek

teljességre törekedve,

1-1 példány

 • Szépirodalom

a helyi tantervben megjelölt házi és ajánlott olvasmányok

kiemelten,

10-20 példány

a helyi tantervben szereplő szerzők főbb művei, gyűjteményes kötetei

teljességre törekvően,

1-3 példány

az egyéni érdeklődéshez kapcsolódó művek (pl. életrajzi, kortárs, történelmi, fantasztikus regények)

erősen válogatva,

1-1 példány

 • Pedagógiai szakirodalom

pedagógiai, szociológiai, pszichológiai lexikonok, szótárak, fogalomgyűjtemények

teljességgel,

1-1 példány

a személyiségformálás egyes területeivel, a család és az iskola kapcsolatával foglalkozó, a konfliktushelyzetek megoldását segítő munkák

teljességre törekedve,

1-2 példány

legfontosabb pedagógiai és neveléstörténeti összefoglalók

teljességgel,

1-1 példány

határtudományok: pszichológia, szociológia (összefoglalók, dokumentum- gyűjtemények)

válogatva,

1-1 példány

tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli tevékenység módszertani irodalma

válogatva,

1-2 példány

oktatási intézmények tájékoztatói

válogatva,

1-1 példány

a tantárgyak oktatását segítő módszertani könyvek, tanári kézikönyvek

teljességgel,

1-3 példány

az iskola történetével foglalkozó, névadójáról szóló dokumentumok

teljességgel,

1-1 példány

 • Könyvtári szakirodalom

könyvtártani összefoglalók

teljességgel,

1-1 példány

a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabályok, szabványok, segédletek

teljességgel,

1-1 példány

olvasáspedagógia és könyvtártan módszertani kiadványai, segédletei

teljességgel,

1-1 példány

iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok

Teljességgel,

1-1 példány

 • Hivatali segédkönyvtár

az intézmény irányításával kapcsolatos kézikönyvek, jogszabályok

válogatva,

1-1 példány

az igazgatással, a gazdálkodással, ügyvitellel, munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek

válogatva,

1-1 példány

 • Kéziratok

intézményi alapdokumentumok (pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend)

teljességgel,

1-1 példány

felmérések, kompetenciamérés dokumentumai

teljességgel,

1-1 példány

iskola újság számai, évkönyvek

teljességgel,

1-1 példány

tanárok, diákok pályamunkái, szakdolgozatai

teljességgel,

1-1 példány

iskoláról megjelent újságcikkek

teljességgel,

1-1 példány

iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja

teljességgel,

1-1 példány

 • Periodikák

napilapok

pedagógiai, tantárgy-metodikai szaklapok

a tananyag kiegészítését, a további tájékozódást szolgáló lapok

intézményvezetéshez szükséges közlönyök, folyóiratok

 • Multimédiás dokumentumok

a tanórákon való szemléltetéshez és az önálló ismeretszerzéshez is használható dokumentumok (AV, VHS, CD, CD-ROM, DVD)

az iskolai eseményeket megörökítő saját felvételek

számítástechnikai szoftverek (pl. SZIRÉN könyvtári program)

 • Tartós tankönyvek

a tanított tantárgyakhoz használt tankönyvek feladat- és szöveggyűjtemények, atlaszok a mindenkori előírásoknak megfelelően különböző példányszámban

 • Könyvtárhasználati szabályzat
  • A könyvtár használói

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti.

 • Beiratkozás

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A dolgozók, ill. a tanulók beiratkozása és a kölcsönzés nyilvántartása a Szirén integrált könyvtári rendszerben történik. A beiratkozás az új évfolyamokon úgy történik, hogy a könyvtáros a titkárságról elkéri a tanulók névsorát és adatait, majd rögzíti azokat a Szirén programban. Egyéb esetekben a beiratkozásra az első kölcsönzés alkalmával kerül sor. Itt a személyes adatok közül a tanulók nevét, az osztályát, anyja nevét, születési évét és helyét tartjuk nyilván. Az iskola dolgozói esetében a név, munkakör, anyja neve, születési év és hely kerül rögzítésre.

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.

A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról a titkárság tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A tanulóviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják. A tanulói/közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a könyvtári beiratkozás is érvényét veszti.

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

 • Nyitva tartás, kölcsönzés

A könyvtár szolgáltatásai nyitva tartási időben vehetők igénybe. Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart és biztosítja a megfelelő kölcsönzési időt. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez.

A dokumentumok kölcsönzése a Szirén rendszerben való rögzítéssel történik. A tanuló egyidejűleg legfeljebb öt könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzési idő – az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek kivételével – egy hónap, ez indokolt esetben meghosszabbítható. Az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek kölcsönzési szabályait a tankönyvtári szabályzat rögzíti.

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A kézikönyv állomány nem kölcsönözhető, de indokolt esetben (pl. tanítási óra, versenyre való készülés) elvihetők.

A tantermekben letéti állományként könyvtári könyvek helyezhetők el, melyek szintén a Szirén programban az adott szaktanár nevére kerülnek rögzítésre.

 • A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei, a könyvtárhasználat szabályai

A könyv épségét, tisztaságát minden könyvtárhasználónak kötelessége megóvni. A kölcsönzők (szüleik) a könyvekért anyagi felelősséggel tartoznak. Az olvasó az elveszített, megrongált dokumentumokat az alábbi módon köteles pótolni:

 • a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével vagy
 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hasonló témájú dokumentum beszerzésével.

A tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket minden tanulónak vissza kell hoznia. A nyári szünetre nem lehet könyvet kölcsönözni.

A könyvtárba ételt és italt behozni nem szabad a dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében!

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a tanulók a könyvtár nyitvatartási ideje alatt tanulási tevékenységhez használhatják. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért.

 • Katalógusszerkesztési szabályzat

A könyvtár állományának feldolgozása a Szirén Integrált Könyvtári rendszer segítségével történik. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.

A Szirén Integrált Könyvtári rendszer alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és tartalmi oldalról egyaránt, az olvasói adatok és a kölcsönzések nyilvántartására, statisztikai adatok lekérdezésére, a könyvtári állomány ellenőrzésére. A számítógépes rendszer biztosítja a visszakereshetőséget (pl. cím, szerző, kiadó, illetve kölcsönző neve szerint).

A dokumentumok feldolgozása folyamán bevitelkor egyszerűsített címleírást tartalmazunk, azaz feltüntetjük a leltári számot, a vonalkódot, a szakjelzetet, címet (egyéb címadatokat), szerzőt, megjelenési helyet, kiadót, évet, lelőhelyet, terjedelmet, sorozatot, ISBN-számot, beszerzési időt és módot, beszerzési és feltüntetett árat, tárgyszót, Cutter-számot.

A feldolgozott dokumentumokról a könyvtáros a számítógépes nyilvántartás mellett egyedi leltárkönyvet vezet.

A dokumentumok visszakereshetőségét a raktári jelzetek biztosítják. A raktári jelzetet rávezetésre kerül a dokumentumra. A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. A szakirodalom ETO-szakrendi jelzetekkel van ellátva, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.

 

 

 

 • A könyvtáros tanár munkaköri leírása

Munkaköri besorolása: könyvtáros tanár

Munkaideje: éves átlagban heti 40 munkaóra

A munkakör célja:

Az iskolai könyvtár szakszerű és pontos működtetése, az intézményben folyó nevelő- oktató munka segítése a megfelelő könyvtári szolgáltatás nyújtásával.

Legfontosabb feladatok:

 • az állomány gondozása,
 • az állomány gyarapítása, a beszerzett művek állományba vétele,
 • az állomány selejtezése, védelme,
 • az állomány feltárása, katalógusok építése,
 • a könyvtár bemutatása, megismertetése,
 • a könyv- és könyvtárhasználati órák tartása,
 • könyvtári foglalkozások megszervezése,
 • ajánló jegyzékek készítése a nevelők kérésére, önképzésük segítése
 • a tanárok, diákok folyamatos tájékoztatása a beszerzett könyvekről
 • kölcsönzés,
 • jól használható kézikönyvtár összeállítása,
 • a letéti állomány kezelése, fejlesztése,
 • biztosítja a mindenkor hatályos jogszabály szerint a könyvtár nyitva tartását
 • statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, könyvbeszerzésekről
 • gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas állapotának fenntartásáról
 • szakmai kapcsolatot tart fenn a helyi könyvtárakkal
 • részt vesz az ingyenes tankönyvellátás helyi megszervezésében

Általában törekedjen a nevelőtestület tagjaival, szülőkkel, tanulókkal és egyéb személyekkel közvetlen emberi kapcsolatra, az intézmény vezetőivel jó együttműködés kialakítására.

A könyvtár zárható külön helyiség, így a könyvtáros felel a könyvtár egész állományáért, a könyvtárban elhelyezett berendezési tárgyakért. Az általa kezelt értékekért felelősséggel tartozik.

 • Tankönyvtári szabályzat

A könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat brosúra nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.

A tankönyvekbe a könyvtár bélyegzője és „T” (régebben „B”) jelzéssel ellátott leltári szám kerül. A tankönyvek nem kerülnek feldolgozásra a Szirén programban, csak a brosúra leltárkönyvbe kerülnek beírásra.

Az ingyenes tankönyvek a tanév elején kerülnek kiosztásra. A tanulóknak kiosztott tankönyvekről táblázatos nyilvántartás készül. A tanuló aláírásával igazolja, hogy átvette a könyveket.

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. A végzős diákok április végéig kötelesek visszahozni a kikölcsönzött tankönyveket, kivéve azokat, amelyekből az érettségi, ill. szakmai vizsgára készülnek. Azokat a vizsga napjáig kötelesek visszaszolgáltatni.

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

 • az első év végére legfeljebb 25 %-os
 • a második év végére legfeljebb 50 %-os
 • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 • a negyedik év végére 100 %-os lehet.

A tanulók (szüleik) a tankönyvekért anyagi felelősséggel tartoznak. A tanuló az elveszített, megrongált (pl. szándékosan összefirkált, elszakított, bepiszkolt) tankönyvet a dokumentum azonos (vagy újabb) kiadásának beszerzésével köteles pótolni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi részétől elkülönülten történik

A behajthatatlan, valamint a rendeltetésszerű használat során elhasználódott dokumentumokat tanévenként le kell selejtezni.

 


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Telefon: 62/426-955

E-mail: igazgato@derimiksa.hu

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001297/2015


2024Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum